Πιστοποιητικό θανάτου

25A. Ο Ληξίαρχος αφού εξασφαλίσει τις απαραίτητες πληροφορίες από τον αρμόδιο πληροφοριοδότη για την καταχώρηση του θανάτου και εφόσον πεισθεί ότι τα γεγονότα είναι ορθά, εκδίδει πιστοποιητικό θανάτου, με την καταβολή του καθορισμένου τέλους που αναφέρεται στον Πρώτο Πίνακα.