Εποπτεία και άσκηση ελέγχου

75. Η εποπτεία και ο έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής καθώς και η κυβερνητική πολιτική για την έκδοση διαβατηρίων ασκείται τόσο από το Γενικό Ληξίαρχο και τον Προϊστάμενο του Τμήματος όσο και τους Επάρχους. Ειδικότερα ο Προϊστάμενος του Τμήματος και οι Έπαρχοι έχουν αρμοδιότητα για τα ακόλουθα θέματα, που αφορούν:

(α) Την εφαρμογή της Νομοθεσίας που διέπει την έκδοση των διαβατηρίων/ταξιδιωτικών εγγράφων-

(β) τη μέριμνα για την προμήθεια διαβατηρίων/ταξιδιωτικών εγγράφων, των αναγκαίων εντύπων και υλικών·

(γ) την ενημέρωση των υπηρεσιών που εκδίδουν διαβατήρια/ταξιδιωτικά έγγραφα για τα άτομα στα οποία απαγορεύεται η έξοδος τους από τη Χώρα-

(δ) τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για τα διαβατήρια/ταξιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται καθώς και την τήρηση ειδικού προς τούτο μητρώου·

(ε) την ανάπτυξη της τεχνολογίας για την έκδοση διαβατηρίων/ ταξιδιωτικών εγγράφων με προδιαγραφές ασφαλείας·

(στ) οποιοδήποτε άλλο θέμα που έχει σχέση με την πολιτική της Κυβέρνησης για την έκδοση και κυκλοφορία των διαβατηρίων/ταξιδιωτικών εγγράφων της Κυπριακής Δημοκρατίας.