Κανονισμοί

104. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Μέρους και τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο δύναται ή πρέπει να καθοριστεί και άνευ επηρεασμού της γενικότητας της διάταξης αυτής, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Επιπρόσθετα καθήκοντα και εξουσίες του Τμήματος και του Επάρχου σχετικά με τη σύνταξη, κατάρτιση, μηχανογράφηση, συμπλήρωση και αναθεώρηση του εκλογικού καταλόγου και για κάθε θέμα που σχετίζεται με αυτές·

(β) εξακρίβωση των προσόντων εκλογέα και τρόπους για την εν λόγω εξακρίβωση·

(γ) τύπους για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του παρόντος Μέρους ή σχετικά με τον εκλογικό κατάλογο·

(δ) διαδικασία για την περιοδική αναθεώρηση του εκλογικού καταλόγου·

(ε) επιβολή δικαιωμάτων για/ή σχετικά με οποιοδήποτε τύπο ή τον εκλογικό κατάλογο·

(στ) επιβολή ποινής προστίμου το οποίο δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες για οποιαδήποτε παράβαση των Κανονισμών.