Έκδοση προσφυγικής ταυτότητας

121. Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες οποιουδήποτε άλλου Νόμου, οι διατάξεις των άρθρων 59,60,61,62,63 και 64 του Τρίτου Κεφαλαίου, (Μέρος Πρώτο και Δεύτερο), του Νόμου αυτού, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για κάθε θέμα σχετικά με την εξέταση της αίτησης, που υποβάλλεται για έκδοση και χορήγηση και/ή αντικατάσταση προσφυγικής ταυτότητας.