Παράλειψη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Νόμου

105. Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο ή δεν συμμορφούται με οποιεσδήποτε διατάξεις του Νόμου αυτού για τις οποίες δεν προνοείται ποινή είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.