Έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού

125. Η ισχύς του Νόμου αυτού αρχίζει σε ημερομηνία που θα ορισθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.