Προϋποθέσεις αποζημίωσης επενδυτών

55.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), το Τ.Α.Ε. αποζημιώνει τους επενδυτές σε περίπτωση κατά την οποία-

(α) Η Εποπτική Αρχή ήθελε διαπιστώσει με απόφασή της ότι Ε.Π.Ε.Υ., που είναι μέλος του Τ.Α.Ε., δε φαίνεται προς το παρόν ικανή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από απαιτήσεις επενδυτών πελατών, σε σχέση με παρεχόμενες από αυτή επενδυτικές υπηρεσίες ή την παρεπόμενη υπηρεσία κατά την παράγραφο 1 του Μέρους III του Πρώτου Παραρτήματος, εφόσον η αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων έχει άμεση σχέση με την οικονομική κατάσταση της Ε.Π.Ε.Υ., η οποία δεν προβλέπεται ότι θα βελτιωθεί στο προσεχές μέλλον ή

(β) δικαστήριο, βασιζόμενο σε λόγους, που έχουν άμεση σχέση με την οικονομική κατάσταση της Ε.Π.Ε.Υ., που είναι μέλος του Τ.Α.Ε., έχει εκδώσει απόφαση για την αναστολή της δυνατότητας των επενδυτών πελατών της Ε.Π.Ε.Υ. προς ικανοποίηση των απαιτήσεών τους έναντι της εν λόγω Ε.Π.Ε.Υ.

(2) Αποκλείεται η καταβολή αποζημίωσης από το Τ.Α.Ε. για απαιτήσεις απορρέουσες από συναλλαγές προσώπων, τα οποία έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα δυνάμει των περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμων του 1996 έως 2000.

(3) Το Τ.Α.Ε. αποζημιώνει όλους τους επενδυτές πελάτες των συμμετεχουσών σ' αυτό Ε.Π.Ε.Υ. που εδρεύουν στη Δημοκρατία για απαιτήσεις τους, που απορρέουν από τις παρεχόμενες από αυτές επενδυτικές υπηρεσίες ή την παρεπόμενη υπηρεσία κατά την παράγραφο 1 του Μέρους III του Πρώτου Παραρτήματος συμπεριλαμβανομένων των πελατών των υποκαταστημάτων των ΕΠΕΥ, που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη.

(4) Το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών αποζημιώνει επίσης τους επενδυτές, στους οποίους παρέχονται επενδυτικές υπηρεσίες ή η παρεπόμενη υπηρεσία κατά την παράγραφο 1 του Μέρους III του Πρώτου Παραρτήματος είτε από υποκατάστημα Ε.Π.Ε.Υ., η οποία, χωρίς να εδρεύει στη Δημοκρατία, έχει εγκατασταθεί στη Δημοκρατία και είναι μέλος του Τ.Α.Ε. είτε από Ε.Π.Ε.Υ. που δεν έχει εγκατάσταση στη Δημοκρατία, παρέχει όμως σ' αυτή διασυνοριακώς τις ανωτέρω υπηρεσίες και είναι μέλος του Τ.Α.Ε, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1), καταλλήλως εφαρμοζόμενες, και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 53 και υπό τους τυχόν ειδικότερους όρους συμμετοχής αυτών των Ε.Π.Ε.Υ. στο Τ.Α.Ε.