Μέλη του Τ.Α.Ε.

54. Οι εδρεύουσες στη Δημοκρατία Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούνται να συμμετέχουν στο Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών και δεν επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται ως Ε.Π.Ε.Υ. χωρίς τη συμμετοχή τους σ' αυτό:

Νοείται ότι, Ε.Π.Ε.Υ. που δεν εδρεύει στη Δημοκρατία, διατηρεί όμως υποκατάστημα της σ' αυτή ή παρέχει διασυνοριακώς επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες στη Δημοκρατία, δύναται να συμμετέχει στο Τ.Α.Ε. σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 53.