Συνεργασία Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Κεντρικής Τράπεζας

45.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζονται για την ομοιόμορφη και αποτελεσματική άσκηση της εποπτείας επί των Ε.Π.Ε.Υ., και παρέχουν αμοιβαίως κάθε αναγκαία συνδρομή για την εκτέλεση των καθηκόντων τους δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Για την εξειδίκευση της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Κεντρικής Τράπεζας συντάσσεται ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.