Επαγγελματικό απόρρητο

44. Οι διατάξεις του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου του 2001, καθώς και της τραπεζικής νομοθεσίας, που έχουν ως αντικείμενο την άρση του απορρήτου έναντι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Κεντρικής Τράπεζας, αντίστοιχα, από τα εποπτευόμενα και ελεγχόμενα απ' αυτές, πρόσωπα, καθώς και την υποχρέωση εχεμύθειας και την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Κεντρική Τράπεζα, ισχύουν και ως προς την άσκηση από τις Εποπτικές Αρχές των εποπτικών αρμοδιοτήτων τους δυνάμει του παρόντος Νόμου, τηρουμένων των αναλογιών.