Ίδρυση και λειτουργία Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών. Κανονισμοί

53.-(1) Ιδρύονται δύο Ταμεία Αποζημίωσης Επενδυτών, το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών (Τ.Α.Ε. Πελατών Τραπεζών) και το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και λοιπών Ε.Π.Ε.Υ. (Τ.Α.Ε. Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ.), ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, των οποίων οι αρμοδιότητες και η λειτουργία ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Τόσο το Τ.Α.Ε Πελατών Τραπεζών, όσο και το Τ.Α.Ε. Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ., αρχίζουν τη λειτουργία τους ένα μήνα μετά την έκδοση των αναγκαίων για τη λειτουργία τους Κανονισμών δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου περί του Τ.Α.Ε. Πελατών Τραπεζών και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί του Τ.Α.Ε. πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ., διενεργούν ό,τι απαιτείται για την έναρξη λειτουργίας του οικείου Τ.Α.Ε.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ρυθμίζουν τη μορφή, διοίκηση, οργάνωση και γενικά τη λειτουργία του Τ.Α.Ε. και ειδικότερα-

(α) Τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία συμμετοχής Ε.Π.Ε.Υ. στο Τ.Α.Ε. καθώς και τους ειδικότερους όρους τυχόν συμμετοχής Ε.Π.Ε.Υ. που δεν εδρεύει στη Δημοκρατία και παρέχει επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος της ή διασυνοριακώς·

(β) την εισφορά κάθε Ε.Π.Ε.Υ.-μέλους του, τον υπολογισμό του ύψους της, τον τρόπο καταβολή της, καθώς και τις περιπτώσεις και τη διαδικασία καταβολής συμπληρωματικής εισφοράς·

(γ) τα έσοδα, τη διοίκηση, τη διαχείριση, την εποπτεία και τον έλεγχο του Τ.Α.Ε., συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης οργάνου που να εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό, τη διάρκεια του οικονομικού έτους, καθώς και τους τηρούμενους από το Τ.Α.Ε. λογαριασμούς·

(δ) τη διαδικασία και την προθεσμία υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης από επενδυτές, το περιεχόμενο των σχετικών αιτήσεων, τη διαδικασία και τα κριτήρια ελέγχου των αιτήσεων, καθώς και το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου το Τ.Α.Ε. οφείλει να καταβάλει την αποζημίωση, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τρεις μήνες αφότου αποδειχθεί το βάσιμο της απαίτησης και προσδιορισθεί το ύψος της·

(ε) τον προσδιορισμό της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, που η Ε.Π.Ε.Υ. αδυνατεί να αποδώσει στον επενδυτή, προκειμένου να προσδιορισθεί το ύψος της καταβλητέας σ' αυτόν αποζημίωσης, η δε αποτίμηση θα πρέπει να γίνεται κατά το δυνατό με αναφορά στην αγοραία τους αξία όπως αυτή ορίζεται με οδηγίες της Εποπτικής Αρχής·

(στ) τους πελάτες της Ε.Π.Ε.Υ., οι οποίοι δεν καλύπτονται από το Τ.Α.Ε., όπως θεσμικοί επενδυτές και επαγγελματίες επενδυτές, υπερεθνικοί φορείς, κράτη και κεντρικές διοικητικές αρχές, καθώς επίσης και περιφερειακές και επαρχιακές αρχές, διοικητικά και διευθυντικά στελέχη της Ε.Π.Ε.Υ. και συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα, κατά το Πέμπτο Παράρτημα, και επιχειρήσεις συνδεδεμένες με την Ε.Π.Ε.Υ. που περιέρχεται σε αδυναμία πληρωμής·

(ζ) θέματα  που αφορούν στη μεταφορά στο Τ.Α.Ε. πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ. των ατομικών μερίδων των μελών του Κοινού Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Ασφάλειας των Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, που καθίστανται και μέλη του εν λόγω Τ.Α.Ε., ως μέρος της εισφοράς του κάθε μέλους, στην υποχρέωση συμπληρωματικών εισφορών των μελών του Κοινού Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Ασφάλειας των Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, μέχρι του ύψους της εκάστοτε ατομικής τους μερίδας στο Τ.Α.Ε. Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ., λεπτομέρειες ως προς τις υποχρεώσεις του εν λόγω Τ.Α.Ε. ως προς τις αναλαμβανόμενες απ’ αυτό υποχρεώσεις του Κοινού Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Ασφάλειας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, και κάθε μέτρο που δύναται να λαμβάνει το εν λόγω Τ.Α.Ε. κατά των μελών του, των οποίων τους πελάτες  αποζημιώνει.

(η) την αποχώρηση μέλους από το Τ.Α.Ε.· και

(θ) οποιοδήποτε άλλο ειδικό θέμα σε σχέση με τη σύσταση και λειτουργία του Τ.Α.Ε. και τις σχέσεις του με τα μέλη του, καθώς και την εξειδίκευση των εννοιών των παραπάνω παραγράφων:

Νοείται ότι, η αναφερόμενη στην παράγραφο (δ) προθεσμία υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης δεν είναι δυνατό να είναι μικρότερη των πέντε μηνών από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης της Εποπτικής Αρχής ή του Δικαστηρίου, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 55 ούτε θα επιτρέπεται ο αποκλεισμός επενδυτή, ο οποίος δεν τήρησε την εν λόγω προθεσμία επειδή δεν ήταν σε θέση να απαιτήσει εγκαίρως την αποζημίωση, όπως θα ορίζουν ειδικότερα, οι Κανονισμοί δυνάμει του παρόντος Νόμου, χωρίς όμως να αποκλείεται ορισμός ανώτατης προθεσμίας υποβολής αίτησης, κατά τα οριζόμενα στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος εδαφίου.

(4) Το Τ.Α.Ε. δύναται να εξασφαλίζει με ασφαλιστική κάλυψη τις υποχρεώσεις του δυνάμει του παρόντος Νόμου και τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται για τον σκοπό αυτό λογίζονται στα διαχειριστικά έξοδα του Τ.Α.Ε.

(5) Οι εκδιδόμενοι δυνάμει του εδαφίου (3) Κανονισμοί, προκειμένου για το Τ.Α.Ε. Πελατών Τραπεζών, εκδίδονται από την Κεντρική Τράπεζα, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, και προκειμένου για το Τ.Α.Ε. Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ., εκδίδονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την έγκριση του  Υπουργικού Συμβουλίου.

(6) Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση η περιουσία του Τ.Α.Ε. και οι ατομικές μερίδες των μελών του, έως ότου αυτές καταστούν ελεύθερες προς απόδοση στα μέλη του σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Κανονισμούς που προβλέπονται στο εδάφιο (3)·

(7) Οι Κανονισμοί, που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (3), δύνανται να προβλέπουν μεταξύ άλλων, ότι το Τ.Α.Ε. δεν καταβάλλει καθόλου ή καταβάλλει μειωμένη αποζημίωση, σε σχέση με τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 56, σε πελάτες των μελών του, εφόσον τα μέλη του Τ.Α.Ε. παρέχουν στους πελάτες τους υπηρεσίες-

(α) Είτε μέσω υποκαταστημάτων τους, που είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες·

(β) είτε διασυνοριακώς σε τρίτες χώρες,

ρυθμίζοντας κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με το εν λόγω θέμα.

(8) Η Κεντρική Τράπεζα παρέχει στο Τ.Α.Ε. Πελατών Τραπεζών, και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο Τ.Α.Ε. Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ., οποιεσδήποτε πληροφορίες έχουν στην κατοχή τους, οι οποίες δύνανται, κατά τη γνώμη της κάθε εποπτικής αρχής, να βοηθήσουν το οικείο Τ.Α.Ε. στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και την επιτέλεση του έργου του.

(9) Η Κεντρική Τράπεζα δεν αποκαλύπτει πληροφορίες δυνάμει του άρθρου αυτού που αναφέρονται αποκλειστικά σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο λογαριασμό καταθέσεων, παρά μόνο όταν τούτο επιτρέπεται σύμφωνα με ρητή διάταξη οποιουδήποτε νόμου.