Μεταβατικές διατάξεις για τα μέλη του Χ.Α.Κ.

70.-(1) Τα μέλη του Χ.Α.Κ., για να διατηρήσουν την ιδιότητά τους αυτή, υποχρεούνται όπως εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, υποβάλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, σε περίπτωση απόρριψης της αιτήσεως μέλους του Χ.Α.Κ., για χορήγηση άδειας λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ., το μέλος του Χ.Α.Κ. παύει να παρέχει οποιαδήποτε επενδυτική υπηρεσία προς τρίτους, καθώς και οποιαδήποτε επενδυτική συμβουλή με αντικείμενο χρηματοοικονομικά μέσα, και οφείλει να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του προς τους πελάτες του, εντός μηνός από της κοινοποιήσεως σ' αυτό, της απορριπτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οπόταν χάνει την ιδιότητα του μέλους του Χ.Α.Κ. και δικαιούται στην απόδοση της ατομικής του μερίδας επί της Περιουσίας επί του Κοινού Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Ασφάλειας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών δυνάμει του άρθρου 56 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως (Αρ. 3) του 2002.

(3) Τα μέλη του Χ.Α.Κ., τα οποία δεν υποβάλλουν την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ. εντός της προθεσμίας, που ορίζεται σ' αυτό, χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους του Χ.Α.Κ. και υποχρεούνται να παύσουν πάραυτα την παροχή οιασδήποτε επενδυτικής υπηρεσίας, καθώς και την παροχή επενδυτικών συμβουλών με αντικείμενο χρηματιστηριακά πράγματα, και οφείλουν να τακτοποιήσουν όλες τις υποχρεώσεις τους έναντι των πελατών τους, εντός εύλογου χρόνου, που δε θα υπερβαίνει τον ένα μήνα, από την ημερομηνία απώλειας της ιδιότητας μέλους του ΧΑΚ.

(4) Εφόσον μέλος του Χ.Α.Κ. που λειτούργησε κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου είναι θυγατρική τραπέζης και πρόκειται να μεταφέρει τις εργασίες του στη μητρική του εταιρεία, την τράπεζα, η οποία έχει εξασφαλίσει από την αρμόδια εποπτική αρχή την απαραίτητη προς τούτο άδεια παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας της παραγράφου (1) του Μέρους I του Πρώτου Παραρτήματος, το μέλος αυτό του Χ.Α.Κ. δύναται να εξακολουθήσει να λειτουργεί ως μέλους του Χ.Α.Κ. ως τις 31.7.2003, παρέχοντας την επενδυτική υπηρεσία της παραγράφου (1) του Μέρους I του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου αυτού.