Εφαρμογή Οδηγιών

71.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και προς επίτευξη των σκοπών τους η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να εκδίδει Οδηγίες μέσα στα πλαίσια των ισχυουσών στη Δημοκρατία πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(2) Η εφαρμογή Οδηγιών που εκδίδονται από την Εποπτική Αρχή δυνάμει του παρόντος Νόμου, από πρόσωπα στα οποία αυτές απευθύνονται, είναι υποχρεωτική και, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, παράβαση εφαρμογής οποιασδήποτε από αυτές συνιστά διοικητική παράβαση που τιμωρείται δυνάμει της παραγράφου (ιγ) του εδαφίου (4) του άρθρου 64.