Ε.Π.Ε.Υ. δραστηριοποιού- μενες στη Δημοκρατία

5.-(1) Ως Ε.Π.Ε.Υ. επιτρέπεται να λειτουργούν εντός της Δημοκρατίας-

(α) Οι Κ.Ε.Π.Ε.Υ. οι οποίες κατέχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(β) οι εδρεύουσες στη Δημοκρατία τράπεζες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως 23·

(γ) Ε.Π.Ε.Υ., που εδρεύουν εκτός της Δημοκρατίας και, είτε έχουν εγκατασταθεί στη Δημοκρατία, είτε παρέχουν διασυνοριακώς στη Δημοκρατία επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες, στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 έως 31.

(2) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση στο όνομα επιχειρήσεων, που δεν είναι Ε.Π.Ε.Υ., των όρων «επενδυτικές υπηρεσίες» (investment services), «παροχή επενδυτικών υπηρεσιών», «χρηματοοικονομικές υπηρεσίες» (financial services), «παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών», «χρηματιστηριακές υπηρεσίες» (stock broking services), «χρηματιστής» (broker) καθώς και παρεμφερών όρων σε οποιαδήποτε γλώσσα.

(3) Οποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (2), υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (4) του άρθρου 64.