Προϋποθέσεις σύστασης και εταιρικά στοιχεία Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

6.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης δεν εγγράφει προς σύσταση εταιρεία, στο σκοπό της οποίας, περιλαμβάνεται η παροχή επενδυτικής υπηρεσίας, εάν αυτή δεν έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, υφιστάμενες στη Δημοκρατία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εταιρείες, στο σκοπό των οποίων περιλαμβάνεται η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή στο όνομα των οποίων περιλαμβάνονται όροι που επιφυλάσσονται στις Ε.Π.Ε.Υ δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 5, χωρίς οι εταιρείες αυτές να είναι Ε.Π.Ε.Υ. δυνάμει του παρόντος Νόμου-

(α) Δε δικαιούνται να ενεργούν ως Ε.Π.Ε.Υ.· και

(β) υποχρεούνται να τροποποιήσουν ανάλογα το ιδρυτικό τους έγγραφο και το όνομά τους, εντός διετίας από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω, ότι οι εταιρείες της προηγουμένης επιφύλαξης υποχρεούνται να συμμορφωθούν με την εκεί οριζόμενη υποχρέωσή τους και πριν από την πάροδο της διετούς προθεσμίας με την πρώτη από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου τροποποίηση του ιδρυτικού τους εγγράφου, εφόσον τροποποιήσουν εντός της προθεσμίας αυτής το ιδρυτικό τους έγγραφο.

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 21 έως 23, το όνομα εταιρειών, που εδρεύουν στη Δημοκρατία, στο σκοπό των οποίων περιλαμβάνεται η παροχή μιας τουλάχιστον επενδυτικής υπηρεσίας, πρέπει να περιέχει και τον όρο «Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών».

(3) Το όνομα της Κ.Ε.Π.Ε.Υ., που είναι μέλος του Χ.Α.Κ. πρέπει να περιέχει και το επίθετο «Χρηματιστηριακή» πριν από τη λέξη «Εταιρεία».

(4) Η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. λειτουργεί μόνον εφόσον έχει λάβει προηγούμενη άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10.

(5) Το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Κ.Ε.Π.Ε.Υ. πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες λίρες (ΛΚ 125.000), προκειμένου περί Κ.Ε.Π.Ε.Υ. που λαμβάνει άδεια για να παρέχει μόνο τις κατωτέρω επενδυτικές υπηρεσίες ή έστω μία τουλάχιστον από αυτές-

(i) λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών της για διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοοικονομικά μέσα·

(ii) εκτέλεση εντολών πελατών της για διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοοικονομικά μέσα:

Νοείται ότι, η ως άνω Κ.Ε.Π.Ε.Υ. δε δικαιούται να παρέχει άλλες επενδυτικές υπηρεσίες.

(6) Εφόσον η άδεια λειτουργίας της Κ.Ε.Π.Ε.Υ. περιλαμβάνει και την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών της, τα οποία περιέχουν χρηματοοικονομικά μέσα, τότε το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Κ.Ε.Π.Ε.Υ. πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε εκατόν πενήντα χιλιάδες λίρες (ΛΚ 150.000), επιφυλασσομένων τυχόν διατάξεων, που επιβάλλουν την καταβολή υψηλότερου κεφαλαίου.

(7) Το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Κ.Ε.Π.Ε.Υ. πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε εξακόσιες χιλιάδες λίρες (ΛΚ 600.000), προκειμένου περί Κ.Ε.Π.Ε.Υ. που λαμβάνει άδεια παροχής μίας τουλάχιστον από τις κατωτέρω επενδυτικές υπηρεσίες-

(i) διαπραγμάτευση και αγοραπωλησία χρηματοοικονομικών μέσων για ίδιο λογαριασμό·

(ii) παροχή υπηρεσιών αναδόχου σε έκδοση χρηματοοικονομικών μέσων.

(8) Η κατοχή θέσεων εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών σε χρηματοοικονομικά μέσα για την επένδυση ιδίων κεφαλαίων δε θεωρείται αγοραπωλησία για ίδιο λογαριασμό για τους σκοπούς του εδαφίου (7) καθώς και του Μέρους I του Πρώτου Παραρτήματος σε συνδυασμό με το εδάφιο (2) του άρθρου 10.