Κατάλογος οργανωμένων αγορών

31.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καταρτίζει κατάλογο των οργανωμένων αγορών που λειτουργούν στη Δημοκρατία, στις οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης χρηματοοικονομικά μέσα.

(2) Ο κατάλογος του εδαφίου (1) και κάθε τροποποίησή του, καθώς και οι κανόνες που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) αγορών και κάθε τροποποίησή τους, κοινοποιούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις αρμόδιες εποπτικές αρχές των κρατών-μελών και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.