Παροχή στη Δημοκρατία επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση υποκαταστήματος από Ε.Π.Ε.Υ. που εδρεύει σε τρίτη χώρα

30.-(1) Ε.Π.Ε.Υ., που εδρεύει σε τρίτη χώρα, για να παρέχει στη Δημοκρατία επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες διασυνοριακώς, χωρίς την ίδρυση υποκαταστήματος, πρέπει να έχει λάβει άδεια από την Εποπτική Αρχή.

(2) Για να χορηγήσει τη σχετική άδεια η Εποπτική Αρχή, πρέπει η κατά το εδάφιο (1) Ε.Π.Ε.Υ. να υπόκειται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας και επάρκειας ίδιων κεφαλαίων, αντίστοιχους προς τους σχετικούς κανόνες που ισχύουν στη Δημοκρατία και να κριθεί από την Εποπτική Αρχή ότι, με τη διασυνοριακή παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών στη Δημοκρατία, δεν τίθενται κατά μη ανεκτό βαθμό, σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών και η εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς:

Νοείται ότι, η Εποπτική Αρχή δύναται να ζητήσει από την αιτήτρια Ε.Π.Ε.Υ. την υποβολή νομικής και τεχνικής γνωμοδοτήσεως σχετικά με τους διέποντες την Ε.Π.Ε.Υ. κανόνες δικαίου και προληπτικής εποπτείας, από πρόσωπα αποδεκτά από την Εποπτική Αρχή.

(3) Με Οδηγίες της Εποπτικής Αρχής, δύνανται να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι κατά το εδάφιο (1) Ε.Π.Ε.Υ., προκειμένου να παρέχουν στη Δημοκρατία διασυνοριακώς επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες, και να ορίζεται το περιεχόμενο των γνωμοδοτήσεων κατά το εδάφιο (2), ούτως ώστε να κρίνεται η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων.

(4) Για τη χορήγηση άδειας δυνάμει του εδαφίου (1), η Ε.Π.Ε.Υ. υποβάλλει αίτηση στην Εποπτική Αρχή, η οποία περιέχει στοιχεία ανάλογα προς εκείνα που απαιτούνται για τη χορήγηση σε Κ.Ε.Π.Ε.Υ. άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 ή, κατά περίπτωση, σε τράπεζα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 και της τραπεζικής νομοθεσίας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο η Εποπτική Αρχή, η οποία δύναται με Οδηγίες της, να εξειδικεύει και να συμπληρώνει τα ακριβή στοιχεία, τα οποία πρέπει να υποβάλλονται σ' αυτή καθώς και την τηρητέα διαδικασία.

(5) Ως προς την Ε.Π.Ε.Υ. τρίτης χώρας, που θα παρέχει διασυνοριακώς επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες στη Δημοκρατία ισχύουν, αναλόγως εφαρμοζόμενες, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου για τους κανόνες προληπτικής εποπτείας και για τις υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς των Ε.Π.Ε.Υ.:

Νοείται ότι, η Εποπτική Αρχή δύναται να επιβάλλει και στην Ε.Π.Ε.Υ. τρίτης χώρας που παρέχει διασυνοριακώς επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες στη Δημοκρατία τις κυρώσεις, τις οποίες δύναται να επιβάλλει στις Ε.Π.Ε.Υ., σε περίπτωση παράβασης των σχετικών διατάξεων του Μέρους VII για την προληπτική εποπτεία και του Μέρους VIII για την επαγγελματική συμπεριφορά των Ε.Π.Ε.Υ.

(6) Η Ε.Π.Ε.Υ. τρίτης χώρας οφείλει να συμμετέχει, ως προς τους πελάτες της στη Δημοκρατία, στο Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών ή σε άλλο αντίστοιχο αναγνωρισμένο σύστημα αποζημίωσης επενδυτών, που εγκρίνει η Εποπτική Αρχή, το οποίο πρέπει να παρέχει στους πελάτες της στη Δημοκρατία, κάλυψη, ισοδύναμη προς εκείνη που παρέχει το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών στους πελάτες των μελών του.