Ίδρυμα με μητρική επιχείρηση σε κράτος-μέλος

51.-(1) Σε περίπτωση ιδρύματος, το οποίο αποτελεί θυγατρική μητρικής επιχείρησης που εδρεύει σε κράτος-μέλος, η Εποπτική Αρχή εφαρμόζει επ' αυτού τους κανόνες που ορίζονται στα άρθρα 48 και 49, είτε σε ατομική, είτε σε ενοποιημένη βάση, ανεξάρτητα από την υπαγωγή ή μη του μητρικού ιδρύματος σε ενοποιημένη εποπτεία εκ μέρους της.

(2) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (1), σε περίπτωση ιδρύματος, που εποπτεύεται από Εποπτική Αρχή και αποτελεί θυγατρική μητρικού ιδρύματος, που εποπτεύεται από τις αρμόδιες αρχές κράτους-μέλους, η Εποπτική Αρχή δύναται με απόφασή της και κατόπιν διμερούς συμφωνίας με την αρμόδια εποπτική αρχή του μητρικού ιδρύματος, να εκχωρήσει την εποπτική αρμοδιότητα του εποπτευομένου από αυτή ιδρύματος στις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους-μέλους:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, η Εποπτική Αρχή ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ύπαρξη και το περιεχόμενο τέτοιας συμφωνίας.