Γενικές αρχές της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση

50.-(1) Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη των κινδύνων και των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, όπως αυτές επιβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 49, υπολογίζονται-

(α) Μεμονωμένα για τα ιδρύματα, που δεν είναι ούτε μητρικές επιχειρήσεις, ούτε θυγατρικές επιχειρήσεις μητρικών επιχειρήσεων· και

(β) σε ενοποιημένη βάση-

(i) για τα ιδρύματα, τα οποία έχουν ως θυγατρική επιχείρηση τουλάχιστο μία τράπεζα, μία Ε.Π.Ε.Υ. ή άλλο χρηματοοικονομικό ίδρυμα ή διαθέτουν συμμετοχή σ' αυτά· και

(ii) για τα ιδρύματα, των οποίων οι μητρικές τους επιχειρήσεις είναι χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών:

Νοείται ότι, για τα ιδρύματα, τα οποία ανήκουν σε όμιλο και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων (i) ή (ii), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, όπου η μητρική ή οι θυγατρικές εταιρείες Κ.Ε.Π.Ε.Υ. δεν εποπτεύονται από την Κεντρική Τράπεζα, να απαιτεί, όπως οι κεφαλαιακές τους απαιτήσεις για την κάλυψη των κινδύνων και των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, με τον τρόπου που αυτές επιβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 49, υπολογίζονται σε ενοποιημένη βάση.

Νοείται περαιτέρω ότι, τα ιδρύματα και οι μητρικές τους επιχειρήσεις, εφόσον συντρέχει περίπτωση ενοποιημένης εποπτείας, καταρτίζουν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που προκύπτουν από το παρόν εδάφιο.

(2) Με Οδηγίες της Εποπτικής Αρχής καθορίζονται οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες όμιλος που υπάγεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) και δεν συμπεριλαμβάνει τράπεζα, υπόκειται σε εποπτεία βάσει της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής του κατάστασης, οι περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαλλάσσει Κ.Ε.Π.Ε.Υ. από την ενοποίηση, οι υποχρεώσεις των εν λόγω Κ.Ε.Π.Ε.Υ, καθώς και κάθε σχετικό θέμα και λεπτομέρεια.

(3) Σε περίπτωση που ίδρυμα παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών διαπράττει διοικητική παράβαση, που τιμωρείται δυνάμει της παραγράφου (ι) του εδαφίου (4) άρθρου 64.

(4) Σε περίπτωση που μητρική επιχείρηση ιδρύματος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει της παραγράφου (ια) του εδαφίου (4) του άρθρου 64.