Ειδικές διατάξεις για την άδεια λειτουργίας σε υπό ίδρυση Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

11.-(1) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για άδεια λειτουργίας από υπό ίδρυση εταιρεία, τις σχετικές αιτήσεις και έγγραφα, κατά το άρθρο 10, υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τα ιδρυτικά μέλη της αιτήτριας.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτεί την κατάθεση ολοκλήρου του αρχικού κεφαλαίου της υπό ίδρυση αιτήτριας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό πριν χορηγήσει την άδεια λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

(3) Άδεια λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ. χορηγούμενη σε υπό ίδρυση αιτήτρια παύει να υπάρχει εάν η αιτήτρια δεν συσταθεί νόμιμα εντός της προθεσμίας που τάσσει η απόφαση, η οποία δε δύναται να υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητά από τα ιδρυτικά μέλη της υπό ίδρυση αιτήτριας τα έγγραφα και στοιχεία, τα οποία θεωρεί απαραίτητα για να διαβεβαιωθεί η σοβαρότητα της ιδρυτικής προσπάθειας, ιδίως δε, να απαιτήσει την καταβολή από τα ιδρυτικά μέλη χρηματικού ποσού μέχρι του ημίσεως (1/ 2) του κεφαλαίου της υπό σύσταση εταιρείας σε τραπεζικό λογαριασμό, το οποίο θα παραμείνει δεσμευμένο στο λογαριασμό αυτό, μέχρι τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ. ή την απόρριψη της σχετικής αίτησης.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης δεν εγγράφει υπό ίδρυση αιτήτρια, εάν δεν της έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ. από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εάν δεν έχει καταβληθεί, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, ολόκληρο το κεφάλαιο της αιτήτριας.