Καταβολή δικαιωμάτων

12.-(1) Για την εξέταση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτησης για παροχή άδειας λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και για την τροποποίηση αυτής, καθώς και αίτησης για τη χορήγηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οποιασδήποτε αδείας ή εγκρίσεως, που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, καταβάλλονται, με την υποβολή της σχετικής αίτησης, τα δικαιώματα, που προβλέπονται στο Μέρος I του Έκτου Παραρτήματος.

(2) Τα δικαιώματα, που ορίζονται στο Μέρος II του Έκτου Παραρτήματος, καταβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που προβαίνει σε γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην οποία υποχρεούται δυνάμει του παρόντος Νόμου, εφόσον το περιεχόμενο της γνωστοποίησης αυτής τίθεται υπό την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία με Οδηγίες της δύναται να εξειδικεύει τις γνωστοποιήσεις για τις οποίες οφείλονται δικαιώματα κατά το παρόν εδάφιο.

(3) Τα δικαιώματα, που καταβάλλονται δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) λογίζονται στα έσοδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.