Προϋποθέσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών

21. Οι Τράπεζες που εδρεύουν στη Δημοκρατία δύνανται να παρέχουν εντός ή εκτός της Δημοκρατίας τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες κατά το άρθρο 2 και, εν γένει, να λειτουργούν ως Ε.Π.Ε.Υ. κατά την έννοια του άρθρου 4, εφόσον η άδεια λειτουργίας τους από την Κεντρική Τράπεζα δυνάμει των διατάξεων των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 μέχρι 2000 περιλαμβάνει και τη δυνατότητα παροχής επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών.