Υποβολή οικονομικών στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

20.-(1) Κάθε Κ.Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετήσια έκθεση ανά διαχειριστική χρήση, ελεγμένη από ανεξάρτητους και εγκεκριμένους ελεγκτές, εξαμηνιαία έκθεση για τους πρώτους έξι μήνες της διαχειριστικής χρήσης και τριμηνιαίες εκθέσεις.

(2) Οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) εκθέσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή εντός-

(i) έξι μηνών, για την ετήσια έκθεση·

(ii) τριών μηνών, για την εξαμηνιαία έκθεση· και

(iii) εντός ενός μηνός, για την τριμηνιαία έκθεση,

από το τέλος της περιόδου, στην οποία αναφέρονται.

(3) Ο τύπος των εκθέσεων ορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, ειδικά σε ό,τι αφορά την ετήσια έκθεση, αυτή περιέχει αναλυτικό ισολογισμό, λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και κατάσταση ταμειακής ροής, που ετοιμάζονται βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων και της έκθεσης των ελεγκτών.