Παρακολούθηση και έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων

49.-(1) Με Οδηγίες της Εποπτικής Αρχής ρυθμίζονται τα θέματα ελέγχου και παρακολούθησης των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των ιδρυμάτων.

(2) Σε περίπτωση που ίδρυμα παραβαίνει τις διατάξεις των κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος άρθρου εκδιδόμενων Οδηγιών διαπράττει διοικητική παράβαση, που τιμωρείται δυνάμει της παραγράφου (ι) του εδαφίου (4) άρθρου 64.