Ειδικές διατάξεις για τη μεταβίβαση εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών της Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

9.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία, οι μετοχές της Κ.Ε.Π.Ε.Υ. είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Κ. ή σε άλλη χρηματιστηριακή αγορά κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας, η άμεση ή έμμεση απόκτηση μετοχών της Κ.Ε.Π.Ε.Υ. καθ' υπέρβαση των ορίων του εδαφίου (2) του άρθρου 8, χωρίς προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δεν έχει ως συνέπεια την ακυρότητα της κτήσεως των μετοχών, αλλά τη στέρηση για τους παραβάτες του δικαιώματος ψήφου στη γενική συνέλευση της Κ.Ε.Π.Ε.Υ. έως ότου ληφθεί η προβλεπόμενη άδεια.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία οι μετοχές Κ.Ε.Π.Ε.Υ. έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο του εδαφίου (1), δεν ισχύουν οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης κατά τα εδάφια (4) και (5) του άρθρου 8.

(3) Για να υποβάλει η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. αίτηση προς εισαγωγή των μετοχών της σε χρηματιστήριο τρίτης χώρας, πρέπει να λάβει προηγουμένως άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. είναι θυγατρική τράπεζας που εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα, η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. οφείλει να λάβει άδεια προς εισαγωγή των μετοχών της σε χρηματιστήριο τρίτης χώρας και από την Κεντρική Τράπεζα.