Μεταβίβαση, απόκτηση μετοχών των Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

8.-(1) Μέτοχος της Κ.Ε.Π.Ε.Υ., ο οποίος προτίθεται να μεταβιβάσει μετοχές της, έτσι ώστε με τη μεταβίβαση, είτε το ποσοστό της άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής του μεταβιβάζοντος στο μετοχικό κεφάλαιο τής Κ.Ε.Π.Ε.Υ. να κατέρχεται των ορίων του δέκα τοις εκατόν (10%), του είκοσι τοις εκατόν (20%), του είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%), του πενήντα τοις εκατόν (50%) ή του εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%), του μετοχικού κεφαλαίου ή των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, είτε η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. να παύσει να είναι θυγατρική του μεταβιβάζοντος, υποχρεούται να ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών.

(2) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο προτίθεται να αποκτήσει μετοχές Κ.Ε.Π.Ε.Υ., έτσι ώστε με την απόκτηση, είτε το ποσοστό της άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Κ.Ε.Π.Ε.Υ. να υπερβεί τα όρια του δέκα τοις εκατόν (10%), του είκοσι τοις εκατόν (20%), του είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%), του πενήντα τοις εκατόν (50%) ή του εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%), του μετοχικού κεφαλαίου ή των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, είτε η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. να καταστεί θυγατρική του αποκτώντος, υποχρεούται να ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την απόκτηση των μετοχών:

Νοείται ότι, εάν το εν λόγω πρόσωπο είναι Ε.Π.Ε.Υ., τράπεζα ή ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος, ή μητρική Ε.Π.Ε.Υ., τράπεζας, ή ασφαλιστικής επιχείρησης με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος, ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ελέγχει Ε.Π.Ε.Υ., τράπεζα ή ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προτού προχωρήσει σε έκδοση απόφασης δυνάμει του εδαφίου (3), διαβουλεύεται με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία του εν λόγω προσώπου.

Νοείται περαιτέρω ότι η μεταβίβαση μετοχών της Κ.Ε.Π.Ε.Υ., με εξαίρεση τη διαδοχή αιτία θανάτου και τη γονική παροχή, χωρίς προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είναι απολύτως και ολικώς άκυρη ως προς την Κ.Ε.Π.Ε.Υ., εφόσον με τη μεταβίβαση, είτε το ποσοστό των μετοχών, των οποίων καθίσταται άμεσα ή έμμεσα κύριος ο μέτοχος, φθάνει ή υπερβαίνει τα όρια δέκα τοις εκατόν (10%), του είκοσι τοις εκατόν (20%), του είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%), του πενήντα τοις εκατόν (50%) ή του εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%), του μετοχικού κεφαλαίου της Κ.Ε.Π.Ε.Υ. ή των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, είτε η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. καθίσταται θυγατρική του αποκτώντος.

(3) Τηρουμένων των εξαιρέσεων του εδαφίου (2), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτιμά την καταλληλότητα του αποκτώντος τις μετοχές, με γνώμονα την ανάγκη χρηστής και συνετής διαχείρισης της Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και εκδίδει σχετική απόφαση για τη χορήγηση ή την απόρριψη της άδειας μεταβίβασης μετοχών, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι η Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να κρίνει την καταλληλότητα των πιο πάνω μετόχων, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 10 και της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου (16).

(4) Κάθε μεταβίβαση μετοχών της Κ.Ε.Π.Ε.Υ., για την οποία δεν απαιτείται άδεια, γνωστοποιείται από τον αποκτώντα τις μετοχές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία δικαιούται να ζητά αναφορικά με μετόχους όσα στοιχεία θεωρεί απαραίτητα, εφόσον κρίνει ότι είναι δυνατόν οι μέτοχοι αυτοί να επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη διαχείριση της Κ.Ε.Π.Ε.Υ.

(5) Η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε μεταβίβαση μετοχών κατά το εδάφιο (4), εντός πέντε ημερών από την αναγγελία στην Κ.Ε.Π.Ε.Υ. των μεταβιβάσεων.

(6) Η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. ανακοινώνει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, τους μετόχους, που κατείχαν ειδική συμμετοχή κατά τη διάρκεια του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού έτους, το ποσοστό τους, καθώς και τις τυχόν διακυμάνσεις του ποσοστού αυτού κατά τη διάρκεια του έτους.

(7) Οποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο δυνάμει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (4) του άρθρου 64.

(8) Οποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (4), τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο δυνάμει της παραγράφου (ε) του εδαφίου (4) του άρθρου 64.

(9) Κ.Ε.Π.Ε.Υ. που παραβαίνει τις διατάξεις των εδαφίων (5) και (6) υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει της παραγράφου (στ) του εδαφίου (4) του άρθρου 64.

(10) Για τον υπολογισμό των μετοχών Κ.Ε.Π.Ε.Υ., που κατέχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνυπολογίζονται και οι μετοχές της ίδιας Κ.Ε.Π.Ε.Υ., που αυτό κατέχει έμμεσα, κατά την έννοια του Δευτέρου Παραρτήματος.

(11) Κάθε μέτοχος Κ.Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ να ανακοινώνει σ' αυτήν και τις μετοχές της που κατέχει έμμεσα, γνωστοποιώντας της και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέσω των οποίων κατέχει τις μετοχές αυτές. Η γνωστοποίηση κατά την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός 5 ημερών από την έμμεση κτήση των μετοχών.

(12) Οποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (11) υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (4) του άρθρου 64.