Μεταβατικές διατάξεις για τις διεθνείς επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών

69A.-(1) Εταιρείες που κατά την 31η Δεκεμβρίου 2002, φορολογούνται δυνάμει του άρθρου 28Α των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 1961 μέχρι 2002, εφ’ όσον κατέχουν σχετική άδεια από την Κεντρική Τράπεζα για να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες επί επαγγελματικής βάσεως προς τρίτους, καθώς και την παρεπόμενη υπηρεσία της παραγράφου 6, του Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος, δύνανται να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, για περίοδο που καθορίζεται στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς-

(i) αίτηση για άδεια λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ., δυνάμει του άρθρου 10 μέχρι την 30η Ιουνίου 2003,  ή

(ii) αίτηση για χορήγηση άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του παρόντος Νόμου, προκειμένου περί αλλοδαπών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες με υποκατάστημα στη Δημοκρατία και παρέχουν σ΄ αυτή διασυνοριακώς επενδυτικές υπηρεσίες μέχρι την 30η Ιουνίου, 2003:

Νοείται ότι, εταιρείες, οι οποίες κατά το παρόν εδάφιο, παρέχουν μόνο την παρεπόμενη υπηρεσία που αναφέρεται στην παραγράφο 6 του Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος, συνεχίζουν, εκτός άν προβλέπεται διαφορετικά σε άλλη νομοθεσία, να παρέχουν τη σχετική υπηρεσία, εφόσον κατέχουν σχετική άδεια από την Κεντρική Τράπεζα, χωρίς την υποχρέωση υποβολής αίτησης κατά τα αναφερόμενα στις υποπαραγράφους (i) και (ii), για χορήγηση άδειας λειτουργίας.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία έχει εφαρμογή η   υποπαράγραφος (i) ή η υποπαράγραφος (ii)  του εδαφίου (1), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να εκδώσει την απόφασή της για χορήγηση ή για απόρριψη της αίτησης για άδεια λειτουργίας εντός 4 μηνών από την υποβολή της αίτησης.

(3) Οι εταιρείες, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), παύουν να παρέχουν οποιαδήποτε επενδυτική υπηρεσία προς τρίτους, και οφείλουν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους προς τρίτους, οι οποίες απορρέουν από την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή την παροχή επενδυτικών συμβουλών:

(i) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ., το αργότερο μέχρι την 31η Αυγούστου, 2003ֹ

(ii) σε περίπτωση απόρριψης της αιτήσεως για χορήγηση άδειας λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ., το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράςֹ

(iii) σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30, το αργότερο μέχρι την 31η Αυγούστου, 2003ֹ

(iv) Σε περίπτωση απόρριψης της αιτήσεως για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30, το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.