Ύψος καταβαλλόμενης αποζημίωσης

56.-(1) Το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης προς τους επενδυτές πελάτες των Ε.Π.Ε.Υ. που είναι μέλη του Τ.Α.Ε., ανέρχεται μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων λιρών (ΛΚ 15.000), η δε κάλυψη αυτή, ισχύει για το σύνολο των απαιτήσεων του επενδυτή έναντι μιας Ε.Π.Ε.Υ., ανεξαρτήτως αριθμού λογαριασμών, νομίσματος και τόπου παροχής της υπηρεσίας.

(2) Προκειμένου περί κοινής επενδυτικής εργασίας, λαμβάνεται υπόψη το τμήμα της απαίτησης, που αναλογεί σε κάθε επενδυτή:

Νοείται ότι, για σκοπούς του παρόντος εδαφίου, κοινή επενδυτική εργασία, σημαίνει επενδυτική υπηρεσία ή την παρεπόμενη υπηρεσία κατά την έννοια της παραγράφου 1 του Μέρους III του Πρώτου Παραρτήματος, η οποία διενεργείται για λογαριασμό δύο ή περισσότερων δικαιούχων και εν γένει προσώπων που έχουν δικαίωμα, το οποίο είναι δυνατόν να ασκηθεί με την υπογραφή ενός ή περισσότερων από τα πρόσωπα αυτά.

(3) Ο υπολογισμός του ύψους της απαίτησης ενός επενδυτή γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες περί συμψηφισμού, που δύνανται να προσδιορίζονται και εξειδικεύονται με τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 53, οι οποίοι εφαρμόζονται για την αποτίμηση, κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της Εποπτικής Αρχής ή του δικαστηρίου, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 55, του ύψους του κεφαλαίου ή της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, που ανήκουν στον επενδυτή πελάτη και η Ε.Π.Ε.Υ. αδυνατεί να του αποδώσει.