Ενημέρωση επενδυτών για την κάλυψη τους από σύστημα αποζημίωσης

57. Οι Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούνται να γνωστοποιούν προς τους επενδυτές, πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε συναλλαγής μαζί τους, το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών, στο οποίο συμμετέχουν, το φορέα αυτού του συστήματος, την κάλυψη, που παρέχει το σύστημα ως προς τις παρεχόμενες από αυτές επενδυτικές υπηρεσίες, καθώς και την παρεπόμενη υπηρεσία, κατά την Παράγραφο 1 του Μέρους III του Πρώτου Παραρτήματος, της αποζημίωσης, που θα δικαιούνται οι επενδυτές, ή οποιαδήποτε άλλης μορφής ισοδύναμη προστασία των επενδυτών παρέχουν.