Διάλυση Κοινού Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Ασφάλειας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών

58.-(1) Με την έναρξη λειτουργίας του Τ.Α.Ε.  Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ, το Κοινό Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Ασφαλείας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών εξακολουθεί να λειτουργεί μόνο για τη διασφάλιση της αποζημίωσης επενδυτών πελατών μελών του Συνεγγυητικού που δεν καθίστανται μέλη του Τ.Α.Ε. Πελατών Κ.ΕΠ.Ε.Υ. ή του Τ.Α.Ε. Πελατών Τραπεζών και οι διατάξεις του Μέρους ΙΧ των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2003, καθώς και οι Κανονισμοί 98 έως 109 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου  Αξιών Κύπρου Κανονισμών του 1995 μέχρι 2003 εξακολουθούν να ισχύουν μόνο για  την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού.

(2) Οι υποχρεώσεις του Κοινού Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Ασφάλειας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, που ρυθμίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 53, σε σχέση με τα μέλη του που καθίστανται και μέλη του Τ.Α.Ε. Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ., αναλαμβάνονται από το εν λόγω Τ.Α.Ε.

(3) Μέχρι τη λύση του Κοινού Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Ασφάλειας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, τα μέλη του Χ.Α.Κ. που θα λάβουν άδεια λειτουργίας ως Κ.Ε.Π.Ε.Υ. καλύπτονται από αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Νόμων του 1993 έως (Αρ. 3) του 2002 και των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών του 1995 έως (Αρ. 3) του 2002.

(4) [Διαγράφηκε].