Απαγόρευση χρήσης στις Ε.Π.Ε.Υ. ξένων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων για ίδιο λογαριασμό

33.-(1) Οι Ε.Π.Ε.Υ., με εξαίρεση τις τράπεζες, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν για δικό τους λογαριασμό τα κεφάλαια των επενδυτών-πελατών τους, που έχουν στην κατοχή τους.

(2) Οι Ε.Π.Ε.Υ. δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν για δικό τους λογαριασμό τα χρηματοοικονομικά μέσα των επενδυτών-πελατών τους, που έχουν στην κατοχή τους, εκτός και εάν συγκατατίθενται εγγράφως προς τούτο οι επενδυτές-πελάτες τους και μόνο στις περιπτώσεις και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει με Οδηγίες της η Εποπτική Αρχή.

(3) Η Εποπτική Αρχή δύναται με Οδηγίες της, να εξειδικεύει τις υποχρεώσεις, που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) και να ορίζει ειδικούς κανόνες ως προς τις Ε.Π.Ε.Υ., που υπόκεινται στην εποπτεία της, ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά τα δικαιώματα κυριότητος των πελατών τους, ιδίως σε περίπτωση αφερεγγυότητας της Ε.Π.Ε.Υ.