Διαχωρισμός ξένων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων από την περιουσία της υπό εκκαθάριση Ε.Π.Ε.Υ.

34.-(1) Σε περίπτωση που Ε.Π.Ε.Υ. τίθεται υπό εκκαθάριση, κατά τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, τα χρηματοοικονομικά μέσα και τα χρηματικά ποσά, που ανήκουν σε Πελάτες της, διαχωρίζονται από την περιουσία της υπό εκκαθάριση Ε.Π.Ε.Υ. και παραδίδονται στους κυρίους τους, με την επιφύλαξη τυχόν επιβάρυνσής τους με εμπράγματη ασφάλεια, οπότε παραδίδονται στον ενεχυρούχο δανειστή:

Νοείται ότι, ειδικώς ως προς τα χρηματικά ποσά, που ανήκουν σε πελάτες τραπεζών, ο αποχωρισμός γίνεται, εφόσον οι πελάτες αυτοί δεν τα έχουν χρησιμοποιήσει για δικό τους λογαριασμό.

(2) Πριν από το διαχωρισμό σύμφωνα με το εδάφιο (1), η Εποπτική Αρχή συντάσσει πίνακα των χρηματοοικονομικών μέσων και χρηματικών ποσών των πελατών της Ε.Π.Ε.Υ., που βρίσκονται στην κατοχή της, και τον κοινοποιεί στους κυρίους τους, στον εκκαθαριστή και σε οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον.