Έκδοση Κανονισμών

72.-(1) Επιπρόσθετα από τις επί μέρους διατάξεις του παρόντος Νόμου, που παρέχουν εξουσία προς έκδοση ειδικών Κανονισμών, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς και για τη ρύθμιση οποιουδήποτε άλλου θέματος, το οποίο, κατά τον παρόντα Νόμο, χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, ύστερα από τη λήψη της γνώμης της Εποπτικής Αρχής.

(2) Όπου στον παρόντα Νόμο υφίσταται εξουσιοδότηση προς έκδοση Κανονισμών του Υπουργικού Συμβουλίου, με τους Κανονισμούς αυτούς δύνανται να εξουσιοδοτούνται περαιτέρω οι Εποπτικές Αρχές για την έκδοση Οδηγιών προς ρύθμιση των Θεμάτων που θα ορίζουν οι Κανονισμοί.

(3) Παράβαση Κανονισμών ή Οδηγιών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο δυνάμει της παραγράφου (ιγ) του εδαφίου (4) του άρθρου 64.