Διοικητικές κυρώσεις

64.-(1) Η Εποπτική Αρχή είναι το αρμόδιο όργανο για την άσκηση διοικητικής εποπτείας και για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Κατά την άσκηση της εξουσίας της Εποπτικής Αρχής για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το εδάφιο (1) δύναται να παρίσταται δικηγόρος, ο οποίος γνωμοδοτεί επί νομικών θεμάτων που εγείρονται κατά τη σχετική συνεδρία, ο δικηγόρος αυτός ορίζεται από την Εποπτική Αρχή ύστερα από εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

(3) Η Εποπτική Αρχή επιλαμβάνεται διοικητικών παραβάσεων είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν καταγγελίας που υποβάλλεται σε αυτή.

(4) Ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, και λαμβάνοντας υπόψη το όφελος που απεκόμισε από την παράβαση, η Εποπτική Αρχή επιβάλλει σε οποιοδήποτε παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή Οδηγιών της Εποπτικής Αρχής-

(α) Στις περιπτώσεις του εδαφίου (4) του άρθρου 4-

(i) διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες λίρες (ΛΚ 300.000)·

(ii) σε περίπτωση υποτροπής, η Εποπτική Αρχή δύναται να επιβάλει πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες χιλιάδες λίρες (ΛΚ 600.000)·

(β) στις περιπτώσεις του εδαφίου (7) του άρθρου 4-

(i) διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες λίρες (ΛΚ 75.000)·

(ii) σε περίπτωση υποτροπής, η Εποπτική Αρχή δύναται να επιβάλει πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό πενήντα χιλιάδες λίρες (ΛΚ 150.000)·

(γ) στις περιπτώσεις του εδαφίου (3) του άρθρου 5-

(i) διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες λίρες (ΛΚ 15.000)·

(ii) σε περίπτωση υποτροπής, η Εποπτική Αρχή δύναται να επιβάλει πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες λίρες (ΛΚ 45.000)·

(δ) στις περιπτώσεις του εδαφίου (7) του άρθρου 8, διοικητικό πρόστιμο, που δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες λίρες (ΛΚ 75.000)·

(ε) στις περιπτώσεις του εδαφίου (8) του άρθρου 8, διοικητικό πρόστιμο, που δεν υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες λίρες (ΛΚ 15.000)·

(στ) στις περιπτώσεις του εδαφίου (9) του άρθρου 8, διοικητικό πρόστιμο, που δεν υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες λίρες (ΛΚ 15.000) για κάθε παράβαση·

(ζ) στις περιπτώσεις του εδαφίου (12) του άρθρου 8, διοικητικό πρόστιμο, που δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες λίρες (ΛΚ 75.000)·

(η) στις περιπτώσεις του εδαφίου (9) του άρθρου 19 και του εδαφίου (7) του άρθρου 22-

(i) διοικητικό πρόστιμο, που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες λίρες (ΛΚ 30.000)·

(ii) σε περίπτωση υποτροπής, η Εποπτική Αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, που δεν υπερβαίνει τις εξήντα χιλιάδες λίρες (ΛΚ 60.000)·

(θ) στις περιπτώσεις του άρθρου 42-

(i) διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες λίρες (ΛΚ 150.000)·

(ii) σε περίπτωση υποτροπής, η Εποπτική Αρχή δύναται να επιβάλει πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες λίρες (ΛΚ 300.000)·

(ι) στις περιπτώσεις του εδαφίου (2) του άρθρου 47, του εδαφίου (13) του άρθρου 48, του εδαφίου (2) του άρθρου 49, του εδαφίου (3) του άρθρου 50 και του εδαφίου (6) του άρθρου 52-

(i) διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες λίρες (ΛΚ 45.000)·

(ii) σε περίπτωση υποτροπής, η Εποπτική Αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα χιλιάδες λίρες (ΛΚ 90.000)·

(ια) στις περιπτώσεις του εδαφίου (4) του άρθρου 50-

(i) διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες λίρες (ΛΚ 45.000)·

(ii) σε περίπτωση υποτροπής, η Εποπτική Αρχή δύναται να επιβάλει πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα χιλιάδες λίρες (ΛΚ 90.000)·

(ιβ) στις περιπτώσεις του εδαφίου (3) του άρθρου 62-

(i) διοικητικό πρόστιμο, που δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες λίρες (ΛΚ 45.000)· και

(ii) σε περίπτωση υποτροπής η Εποπτική Αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα χιλιάδες λίρες (ΛΚ 90.000)·

(ιγ) στις περιπτώσεις του άρθρου 71 και του εδαφίου (3) του άρθρου 72-

(i) διοικητικό πρόστιμο, που δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες λίρες (ΛΚ 45.000)· και

(ii) σε περίπτωση υποτροπής, η Εποπτική Αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα χιλιάδες λίρες (ΛΚ 90.000).

(5) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβάσεως διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Οδηγιών των Εποπτικών Αρχών από Ε.Π.Ε.Υ. ή από Ε.Δ.Ε.Κ.Α. ή και από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δεν είναι Ε.Π.Ε.Υ. ή Ε.Δ.Ε.Κ.Α., η Εποπτική Αρχή δύναται να επιβάλλει στον παραβάτη, λαμβάνοντας υπόψη το όφελος που απεκόμισε από την παράβαση-

(i) Διοικητικό πρόστιμο, που δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες λίρες (ΛΚ 75.000)· και

(ii) σε περίπτωση υποτροπής διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες λίρες (ΛΚ 150.000).

(6) Εφόσον μετά την επιβολή από Εποπτική Αρχή διοικητικού προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου συνεχίζεται η παράβαση, η Εποπτική Αρχή δύναται να επιβάλλει εκ νέου και κατ' επανάληψη διοικητικό πρόστιμο, θεωρώντας τη μη συμμόρφωση ως υποτροπή, εάν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που δε δύναται να είναι μικρότερο του ενός μηνός, προς τις διατάξεις της νομοθεσίας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση επανειλημμένων ή συνεχών παραβάσεων το διοικητικό πρόστιμο δύναται να επιβάλλεται κατ' επανάληψη.