Ποινικά αδικήματα

63.-(1) Οποιοσδήποτε διαπράττει αδίκημα, κατά τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4, τιμωρείται, σε περίπτωση καταδίκης, με φυλάκιση, που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή με χρηματική ποινή, που δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες λίρες (ΛΚ 100.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές, και σε περίπτωση επανάληψης του αδικήματος, με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες λίρες (ΛΚ 200.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(2) Οποιοσδήποτε διαπράττει αδίκημα, κατά τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 4, τιμωρείται, σε περίπτωση καταδίκης, με φυλάκιση, που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή με χρηματική ποινή, που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες (ΛΚ 10.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές και σε περίπτωση επανάληψης, με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες λίρες (ΛΚ 50.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.