Εποπτεία Κεντρικής Τράπεζας

23. Η Κεντρική Τράπεζα ασκεί τις παρεχόμενες σ' αυτή από τον παρόντα Νόμο κανονιστικές αρμοδιότητες και εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ως προς-

(i) Τις εδρεύουσες στη Δημοκρατία τράπεζες·

(ii) τις μη εδρεύουσες στη Δημοκρατία τράπεζες, εφόσον το κράτος καταγωγής τους είναι τρίτη χώρα, κατά την παροχή από αυτές επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζουν τις διατάξεις της τραπεζικής νομοθεσίας για την εποπτεία των τραπεζών από την Κεντρική Τράπεζα:

Νοείται περαιτέρω ότι, δε νοούνται τράπεζες κατά την έννοια του παρόντος Νόμου και δεν υπάγονται στην εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας, αλλά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι εταιρείες, οι οποίες θεωρούνται από την Κεντρική Τράπεζα τράπεζες δυνάμει του άρθρου 39 των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 μέχρι 2000, εφόσον αυτές δε διεξάγουν τραπεζικές εργασίες κατά το άρθρο 2 του εν λόγω Νόμου, χωρίς όμως να επηρεάζεται η αρμοδιότητα της Κεντρικής Τράπεζας στην άσκηση του ελέγχου των εταιρειών αυτών, για τους σκοπούς των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 μέχρι 2000.