Ελευθερία εγκατάστασης στη Δημοκρατία από Ε.Π.Ε.Υ. με έδρα κράτος-μέλος

24.-(1) Ε.Π.Ε.Υ., η οποία δεν είναι τράπεζα και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε κράτος-μέλος, εποπτεύεται δε από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους-μέλους, ως Ε.Π.Ε.Υ., δύναται να εγκατασταθεί και λειτουργεί στη Δημοκρατία, ιδρύοντας υποκατάστημα, και να παρέχει μέσω του υποκαταστήματος εντός της Δημοκρατίας επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες, για τις οποίες έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές του κράτους- μέλους καταγωγής, όπως αυτό ορίζεται στο Τρίτο Παράρτημα, χωρίς να απαιτείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας από την Εποπτική Αρχή.

(2) Η Ε.Π.Ε.Υ. κράτους-μέλους, που δεν είναι τράπεζα, δύναται να αρχίσει να παρέχει, είτε επενδυτικές, είτε παρεπόμενες ή και τις δύο κατηγορίες υπηρεσιών, στην επικράτεια της Δημοκρατίας, μετά την πάροδο δύο μηνών από την περιέλευση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποίησης από την αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους καταγωγής, με την οποία ανακοινώνεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς-

(α) Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων, τις οποίες σχεδιάζει να ασκήσει η Ε.Π.Ε.Υ. στη Δημοκρατία μέσω του υποκαταστήματος·

(β) η οργανωτική δομή του υποκαταστήματος·

(γ) η διεύθυνση του υποκαταστήματος·

(δ) τα ονόματα των διευθυντών του υποκαταστήματος·

(ε) τα συστήματα αποζημίωσης, που καλύπτουν τους επενδυτές και πελάτες του υποκαταστήματος, καθώς και τις συναλλαγές, που αυτά καλύπτουν, καθώς και τους όρους λειτουργίας τους.

(3) Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης στη Δημοκρατία τράπεζας, που εδρεύει σε κράτος-μέλος και λειτουργεί και ως Ε.Π.Ε.Υ., ρυθμίζονται από τις διατάξεις της τραπεζικής νομοθεσίας.

(4) Η Ε.Π.Ε.Υ. κράτους-μέλους, που δεν είναι τράπεζα και εγκαθίσταται στη Δημοκρατία σύμφωνα με το εδάφιο (1), υποχρεούται-

(α) Ως προς τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες, που θα παρέχει μέσω του υποκαταστήματος στη Δημοκρατία, να τηρεί τους αποβλέποντες στην κατοχύρωση του γενικού συμφέροντος κανόνες που διέπουν την κεφαλαιαγορά στη Δημοκρατία, και τους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς, που διέπουν την παροχή των σχετικών επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών στη Δημοκρατία από Ε.Π.Ε.Υ.·

(β) να συντάσσει και αποστέλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός τριών μηνών από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που έχει ασκήσει στη Δημοκρατία κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών, όπως δύναται να εξειδικεύει με Οδηγίες της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς·

(γ) να υποβάλλει περιοδικά, ή κατόπιν ειδικού αιτήματος, τα στοιχεία, που καθορίζονται και ζητούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως προς τις δραστηριότητες, που ασκεί στη Δημοκρατία, και την οικονομική της κατάσταση, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για τις εδρεύουσες στη Δημοκρατία Ε.Π.Ε.Υ.·

(δ) να παρέχει στην Κεντρική Τράπεζα για λόγους στατιστικούς, τις πληροφορίες που παρέχουν και οι εδρεύουσες στη Δημοκρατία Ε.Π.Ε.Υ. σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων.

(5) Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4) κανόνες γνωστοποιούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην Ε.Π.Ε.Υ., πριν παρέλθει η προθεσμία για να δικαιούται αυτή να αρχίσει να ασκεί δραστηριότητες στη Δημοκρατία σύμφωνα με το εδάφιο (1), των τροποποιήσεων δε των κανόνων αυτών ή νέων σχετικών κανόνων λαμβάνει γνώση η Ε.Π.Ε.Υ. με δική της επιμέλεια:

Νοείται ότι, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται οποτεδήποτε να γνωστοποιεί στην Ε.Π.Ε.Υ. κανόνες δικαίου προς συμπλήρωση των ήδη γνωστοποιηθέντων σ' αυτή κανόνων.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ανακοινώνει στην Ε.Π.Ε.Υ., που δραστηριοποιείται μέσω υποκαταστήματος στη Δημοκρατία σύμφωνα με το εδάφιο (1), κάθε νέα απαραίτητη πληροφορία και στοιχείο που αυτή υποχρεούται να υποβάλλει, και διατύπωση που οφείλει να τηρεί, καθώς και κάθε τροποποίηση των στοιχείων που καθορίζονται στο εδάφιο (4):

Νοείται ότι, οι Ε.Π.Ε.Υ. που αναφέρονται στο παρόν άρθρο υπόκεινται στους κανόνες προληπτικής εποπτείας του κράτους-μέλους καταγωγής και εποπτεύονται ως προς την τήρησή τους από τις αρμόδιες στο κράτος-μέλος καταγωγής αρχές.