Μεταβατικές διατάξεις για πρόσωπα παρέχοντα επενδυτικές υπηρεσίες

69.-(1) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες επί επαγγελματικής βάσεως προς τρίτους κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, καθώς και την παρεπόμενη υπηρεσία της παραγράφου 6, του Μέρους III του Πρώτου Παραρτήματος, δύναται να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, για περίοδο που καθορίζεται στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι-

(α) Κατά την εν λόγω περίοδο δεν αυξάνει την έκταση και το είδος των υπηρεσιών, που προσφέρει, και

(β) υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς-

(i) αίτηση για άδεια λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ., δυνάμει του άρθρου 10 εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ή

(ii) αίτηση για χορήγηση άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του παρόντος Νόμου, προκειμένου περί αλλοδαπών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες με υποκατάστημα στη Δημοκρατία και παρέχουν σ' αυτή διασυνοριακώς επενδυτικές υπηρεσίες εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία έχει εφαρμογή η υποπαράγραφος (ϊ) ή η υποπαράγραφος (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να εκδώσει την απόφασή της για χορήγηση ή για απόρριψη της αίτησης για άδεια λειτουργίας εντός 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης.

(3) Τα πρόσωπα, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), παύουν να παρέχουν οποιαδήποτε επενδυτική υπηρεσία προς τρίτους, και οφείλουν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους προς τρίτους, οι οποίες απορρέουν από την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή την παροχή επενδυτικών συμβουλών-

(i) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ., το αργότερο εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

(ii) σε περίπτωση απόρριψης της αιτήσεως για χορήγηση άδειας λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ., το αργότερο εντός τετραμήνου από την ημερομηνία κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς·

(iii) σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30, το αργότερο εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

(iv) σε περίπτωση απόρριψης της αιτήσεως για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30, το αργότερο εντός τετραμήνου από την ημερομηνία κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.