ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 149(6))

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΑΡΘΡΩΝ Ή ΕΔΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΑΡΘΡΑ Ή ΕΔΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ

ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Ή ΕΔΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

 

Πίνακας

Στήλη 1

 

Στήλη 2

 

Άρθρα ή εδάφια

του παρόντος Νόμου

Άρθρα ή εδάφια του περί

Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου

άρθρο 30 άρθρο 41
άρθρο 83 άρθρο 38Α
άρθρο 96(1) άρθρο 29
άρθρο 96(2) άρθρο 30 εκτός της επιφύλαξης
άρθρο 96(3) Επιφύλαξη άρθρου 30
άρθρο 96(4) άρθρα 31(1) και 34
άρθρο 96(5) άρθρο 31(2)
άρθρο 96(8) άρθρο 32(1)
άρθρο 96(9) άρθρο 32(2) και (4)
άρθρο 96(10) άρθρο 32(3)
άρθρο 96(11) άρθρο 33
άρθρο 97 άρθρο 35
άρθρο 98 άρθρο 36
άρθρο 99 άρθρο 37
άρθρο 100 άρθρο 38
άρθρο 101 άρθρο 39
άρθρο 102 άρθρο 40