ΜΕΡΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έκδοση κανονισμών

144. -(1) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, κανονισμούς.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι αναφερόμενοι σ' αυτό κανονισμοί δύνανται να ρυθμίζουν τα πιο κάτω θέματα:

(α) Τη διαδικασία και τρόπο είσπραξης από το Γραφείο όλων των πληρωτέων δυνάμει του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού κανονισμών και διαταγμάτων ποσών τελών και δικαιωμάτων, τα οποία εισπράττονται σε σχέση με την εξέταση ή χορήγηση αδειών ή εγκρίσεων,

(β) τη διαδικασία και τρόπο είσπραξης από το Γραφείο όλων των πληρωτέων ποσών διοικητικών προστίμων ή χρηματικών κυρώσεων, ως και οποιωνδήποτε άλλων πληρωτέων εσόδων ή ποσών, που εισπράττονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού κανονισμών και διαταγμάτων,

(γ) τον καθορισμό από τον Επίτροπο τελών και δικαιωμάτων, που είναι πληρωτέα σε σχέση με τη δυνάμει του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού κανονισμών και δικαιωμάτων χορήγηση αδειών και εγκρίσεων και την παροχή συναφών με αυτές υπηρεσιών,

(δ) τον καθορισμό διοικητικών προστίμων και χρηματικών κυρώσεων, δύνανται να επιβληθούν σε σχέση με μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή κανονισμών ή διαταγμάτων, ή συστάσεων, ή οδηγιών ή διαταγών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ως και τον καθορισμό ποινικών αδικημάτων και ποινών κατά παράβαση του παρόντος Νόμου, ή κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(ε) τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων, με τις οποίες δέον όπως συμμορφούνται πρόσωπα, στα οποία κατανέμονται αριθμοί από τον Επίτροπο,

(στ) τον καθορισμό ποινών για παράλειψη συμμόρφωσης με κανονισμούς ή διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(ζ) τον καθορισμό όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και σημάνσεων τερματικού εξοπλισμού, προκειμένου να επιτρέπεται η διάθεση του στην Κυπριακή αγορά,

(η) τον καθορισμό προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών, για δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών με σημαντική ισχύ στην αγορά, το Κυπριακό Ταχυδρομείο και άλλα πρόσωπα, ως και των διορθωτικών μέτρων, τα οποία ο Επίτροπος δύναται να διατάσσει,

(θ) τον καθορισμό συστάσεων και διαταγών, τις οποίες δύναται να εκδίδει ο Επίτροπος, σε σχέση με τη διεξαγωγή ερευνών,

(ι) τα της διεξαγωγής ερευνών από τον Επίτροπο,

(κ) τα των διορισμών Συμβουλευτικών Σωμάτων και Επιτροπών από τον Επίτροπο,

(λ) περί του τύπου αιτήσεων, αδειών, εγκρίσεων, ή άλλων εντύπων, που δυνατό να απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(μ) τον καθορισμό τρόπου και διαδικασίας επιτήρησης της συμμόρφωσης με προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών και επιτήρησης της πλήρωσης τερματικού εξοπλισμού, με όρους, προϋποθέσεις και προδιαγραφές,

(ν) οποιοδήποτε άλλο θέμα, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, ή σε σχέση με το οποίο ο παρών Νόμος προβλέπει περί έκδοσης κανονισμών.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει κανονισμούς διά των οποίων να εξουσιοδοτεί τον Επίτροπο να ασκεί και εκτελεί, δυνάμει του παρόντος νόμου, αφενός αρμοδιότητες και εξουσίες και αφετέρου καθήκοντα, αντίστοιχα, σε θέματα ραδιοεπικοινωνιών ως αυτά καθορίζονται στους Κανονισμούς.

(4) Κανονισμοί που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος Νόμου, κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά την πάροδο εξήντα ημερών από την κατάθεσή τους η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν τους τροποποιήσει ή ακυρώσει, ολικά ή μερικά, τότε, αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από καθορισμένο προς τούτο στους Κανονισμούς, χρόνο έναρξης της ισχύος τους, ή σε περίπτωση μη καθορισμού χρόνου έναρξης ισχύος, από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Σε περίπτωση τροποποίησής τους, ολικώς ή μερικώς, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως θα τροποποιηθούν από αυτή, και τίθενται σε ισχύ από καθορισμένο προς τούτο στους Κανονισμούς χρόνο έναρξης της ισχύος τους, ή σε περίπτωση μη καθορισμού χρόνου έναρξης ισχύος, από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Έκδοση Διαταγμάτων από τον Υπουργό και τον Επίτροπο

145. Διατάγματα του Υπουργού και του Επιτρόπου που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και τίθενται σε ισχύ από καθορισμένο προς τούτο στο κάθε σχετικό διάταγμα χρόνο έναρξης της ισχύος αυτού, ή, σε περίπτωση μη καθορισμού χρόνου έναρξης ισχύος, από την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης του σχετικού διατάγματος.

Προϋπολογισμός

146. -(1) Ο Επίτροπος έχει ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων για τον ίδιο και το Γραφείο.

(2) Ο εν λόγω προϋπολογισμός υποβάλλεται από τον Επίτροπο στο Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι 1ης Ιουλίου εκάστου έτους και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο Προϋπολογισμός, ως θα έχει τυχόν τροποποιηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων προ της 30ής Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

(3) Ο προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα του Επιτρόπου και του Γραφείου για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου:

Νοείται ότι το πρώτο οικονομικό πρόγραμμα του Επιτρόπου και του Γραφείου, αρχίζει από την ημερομηνία λειτουργίας του Επιτρόπου και του Γραφείου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

(4) Ο τρόπος, με τον οποίο καταρτίζεται ο προϋπολογισμός και εμφανίζεται η ανάλυση των κονδυλίων στον πίνακα εσόδων και εξόδων, είναι όμοιος με τον τρόπο καταρτισμού των προϋπολογισμών του κράτους.

(5) Το Γραφείο μεριμνά για την αναφερόμενη στο εδάφιο (2) κατάρτιση προϋπολογισμού και για την κατάρτιση του αναφερόμενου στο εδάφιο (3) οικονομικού προγράμματος, υποκείμενο στον Επίτροπο κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (5) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου.

(6) Εν περιπτώσει μη έγκαιρης ψήφισης του Προϋπολογισμού, ο Επίτροπος και το Γραφείο λειτουργούν κατ' ανάλογη εφαρμογή των περί δωδεκατημορίων διατάξεων του Συντάγματος για τον κρατικό Προϋπολογισμό, χωρίς όμως το χρονικό περιορισμό των δύο μηνών.

Τήρηση βιβλίων

147. -(1) Ο Επίτροπος τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς για τις δραστηριότητές του και του Γραφείου, όπως ορίζει εκάστοτε ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.

(2) Σχετικά με την οικονομική διαχείριση κάθε οικονομικού έτους, συντάσσεται με μέριμνα του Γραφείου απολογισμός κατά τρόπο, που ορίζει εκάστοτε ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.

(3) Οι λογαριασμοί του Επιτρόπου και του Γραφείου ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(4) Μέσα σε ένα μήνα από τον έλεγχο των λογαριασμών, ο Επίτροπος υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση τον απολογισμό οικονομικής διαχείρισης.

(5) Το Γραφείο του Επιτρόπου μεριμνά για την αναφερόμενη στα εδάφια (1), (2) και (4) τήρηση βιβλίων και λογαριασμών και σύνταξη απολογισμού, υποκείμενο στον Επίτροπο, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 8(5).

Έκθεση

148. -(1) Ο Επίτροπος υποβάλλει στον Πρόεδρο ετησίως, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία λήξης έκαστου οικονομικού έτους, Έκθεση για τις δραστηριότητες του ιδίου και του Γραφείου.

(2) Ο Επίτροπος κοινοποιεί την πιο πάνω Έκθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, και ακολούθως τη δημοσιεύει.

Έναρξη ισχύος

149. -(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 18, των παραγράφων (α), (β), (υ) έως και (ωι) του εδαφίου (1) του άρθρου 19, του εδαφίου (4) του άρθρου 25, των άρθρων 26 και 27, του εδαφίου (4) του άρθρου 73, και των άρθρων 144 έως και 155, τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία που καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2) το Υπουργικό Συμβούλιο οφείλει μέχρι της 1ης Ιανουαρίου του έτους 2003 να καταθέσει στη Βουλή κανονισμούς με τους οποίους να τίθενται σε ισχύ όλα τα άρθρα, εδάφια και παράγραφοι των οποίων η ισχύς αρχίζει από ημερομηνία που ορίζεται με κανονισμούς δυνάμει του εν λόγω εδαφίου.

(4) Από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καταργείται ο περί Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Διορισμός, Αρμοδιότητες, Ίδρυση και Λειτουργία Γραφείου) Νόμος του 2001.

(5) Οποιεσδήποτε αποφάσεις, κανονισμοί, διατάγματα ή διορισμοί, που έχουν ληφθεί, εκδοθεί ή γίνει δυνάμει του περί Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Διορισμός, Αρμοδιότητες, Ίδρυση και Λειτουργία Γραφείου) Νόμου του 2001, ως και οτιδήποτε άλλο έχει γίνει δυνάμει αυτού, συνεχίζουν να ισχύουν μετά την κατάργηση του εν λόγω Νόμου κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (4) και θεωρούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου ότι έχουν ληφθεί, εκδοθεί ή γίνει δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(6) Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των άρθρων ή εδαφίων του παρόντος Νόμου, τα οποία καθορίζονται στη Στήλη 1 του Πίνακα του Πρώτου Παραρτήματος, καταργούνται τα άρθρα ή εδάφια του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου, τα οποία καθορίζονται στη Στήλη 2 του εν λόγω Πίνακα σε αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα άρθρα ή εδάφια του παρόντος Νόμου.

(7) Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των άρθρων ή εδαφίων του παρόντος Νόμου, τα οποία καθορίζονται στη Στήλη 1 του Πίνακα του Δεύτερου Παραρτήματος, καταργούνται τα άρθρα ή εδάφια του περί Ταχυδρομείων Νόμου, τα οποία καθορίζονται στη Στήλη 2 του εν λόγω Πίνακα σε αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα άρθρα ή εδάφια του παρόντος Νόμου.

Κατάργηση αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και του Κυπριακού Ταχυδρομείου

150. -(1) Παρά τις διατάξεις του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου και του περί Ταχυδρομείων Νόμου, και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων κανονισμών, ή οποιωνδήποτε άλλων εκάστοτε σε ισχύ νόμων και κανονισμών ή άλλων νόμιμων εξουσιοδοτήσεων, δυνάμει των οποίων εκάστοτε ασκεί αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και το Κυπριακό Ταχυδρομείο αντιστοίχως, από την αντίστοιχη ημερομηνία έναρξης της ισχύος με διάταγμα του Υπουργού δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 149, εκάστου των άρθρων, εδαφίων και παραγράφων του παρόντος Νόμου, και από την αντίστοιχη ημερομηνία έναρξης ισχύος οποιωνδήποτε κανονισμών και διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, η Αρχή και το Κυπριακό Ταχυδρομείο, ανάλογα με την περίπτωση -

(α) Παύουν, να έχουν και να ασκούν, οποιαδήποτε αρμοδιότητα, εξουσία και καθήκον που τους έχει εναποτεθεί δυνάμει των εν λόγω νόμων, κανονισμών και εξουσιοδοτήσεων, η οποία είναι αρμοδιότητα, εξουσία και καθήκον, που εναποτίθεται στον Επίτροπο δυνάμει των διατάξεων του αντίστοιχου άρθρου, εδαφίου και παραγράφου του παρόντος Νόμου, ή των αντίστοιχων κανονισμών ή διαταγμάτων που τίθενται σε ισχύ,

(β) συνεχίζουν μεν να ασκούν, οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα, που τους έχουν εναποτεθεί δυνάμει των εν λόγω νόμων, κανονισμών και εξουσιοδοτήσεων, αλλά υποκείμενα στην αρμοδιότητα, εξουσία και καθήκον, που εναποτίθεται στον Επίτροπο, δυνάμει των διατάξεων του αντίστοιχου άρθρου, εδαφίου και παραγράφου του παρόντος Νόμου, και των κανονισμών ή διαταγμάτων που τίθενται σε ισχύ.

(2) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α), του εδαφίου (1) στις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που έχουν εναποτεθεί στην Αρχή, και είναι αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που εναποτίθενται στον Επίτροπο δυνάμει των άρθρων, εδαφίων και παραγράφων, που τίθενται σε ισχύ με διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 149, περιλαμβάνεται το καθήκον της Αρχής, να εκδίδει κανονισμούς δυνάμει της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 12 του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου, καθ' όσον αφορά τη ρύθμιση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσα στην έννοια του παρόντος Νόμου, σε θέματα αριθμοδότησης, εγκρίσεων τερματικού εξοπλισμού και ποιότητας υπηρεσιών, και η εξουσία της Αρχής δυνάμει του άρθρου 38Α του εν λόγω Νόμου να χορηγεί άδεια και να θέτει όρους σε σχέση με τερματικό εξοπλισμό.

(3) Για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), στις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα, που η Αρχή συνεχίζει μεν να ασκεί, αλλά υποκείμενη στις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που εναποτίθενται στον Επίτροπο, δυνάμει των άρθρων, εδαφίων, και παραγράφων που τίθενται σε ισχύ δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 149, περιλαμβάνεται η υποχρέωση της Αρχής, δυνάμει του άρθρου 13 του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου, να παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, μέσα στην έννοια του παρόντος Νόμου, υποκείμενη και σε κανονισμούς, διατάγματα και γνωστοποιήσεις, που εκδίδονται από τον Επίτροπο δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Εργοδότηση του προσωπικού σε περίπτωση που παύει να υφίσταται το Γραφείο του Επιτρόπου

151. Σε περίπτωση, που το Γραφείο παύει για οποιοδήποτε λόγο να υφίσταται, το προσωπικό του διορίζεται σε κατάλληλο Υπουργείο, Τμήμα ή Υπηρεσία της Κυβέρνησης, σε περίπτωση δε που οι δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα του Γραφείου περιέρχονται για οποιοδήποτε λόγο σε άλλο νομικό πρόσωπο, αρχή, ή οργανισμό, το προσωπικό του Γραφείου θα παρέχει υπηρεσίες στο εν λόγω νομικό πρόσωπο, αρχή ή οργανισμό, χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή status ή όρων υπηρεσίας του.

Περιουσιακά στοιχεία του Γραφείου, σε περίπτωση που παύει να υφίσταται Επίτροπος

152. Σε περίπτωση, που παύει για οποιοδήποτε λόγο να υφίσταται Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Γραφείου, περιέρχονται στο Κράτος.

Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον πράξεων του Επιτρόπου

153. Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος και της νομολογίας που το αφορά, αποφάσεις, διατάγματα, και διοικητικά πρόστιμα, που ανάλογα με την περίπτωση εκδίδονται, ή επιβάλλονται από τον Επίτροπο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή των δυνάμει αυτού κανονισμών, περιλαμβανόμενων αποφάσεων περί χορήγησης, τροποποίησης ή ανάκλησης αδειών, υπόκεινται σε ακύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου δυνάμει του εν λόγω Άρθρου, σε προσφυγή που δύναται να ασκηθεί ως διαλαμβάνεται σ' αυτό, εναντίον της απόφασης ή διατάγματος ή της επιβολής προστίμου, από οποιοδήποτε δημόσιο ή μη παροχέα τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή τηλεπικοινωνιακών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή από οποιοδήποτε καταναλωτή ή άλλο πρόσωπο, εν γένει, του οποίου η σχετική απόφαση, διάταγμα, ή επιβολή προστίμου, προσβάλλει ευθέως, ίδιον ενεστώς έννομο συμφέρον, μέσα στην έννοια του Άρθρου 146.

Ευθύνη Επιτρόπου, Βοηθού Επιτρόπου και προσωπικού του Γραφείου

154. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων κανονισμών και διαταγμάτων, ο Επίτροπος, Βοηθός Επίτροπος και τα μέλη του προσωπικού του Γραφείου, δεν υπέχουν ευθύνη για οτιδήποτε έγινε ή παραλείφθηκε ή λέχθηκε, ή για οποιαδήποτε γνώμη την οποία εξέφρασαν, ή έκθεση ή άλλο έγγραφο που ετοίμασαν, κατά την καλόπιστη άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων τους, και των αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους, δυνάμει του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού κανονισμών και διαταγμάτων.

Ευθύνη νομικών προσώπων

155. -(1) Σε περίπτωση κατά την οποία, οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στον παρόντα Νόμο, ή στους δυνάμει αυτού κανονισμούς ποινικά αδικήματα, διαπράττεται από νομικό πρόσωπο, την ευθύνη για το αδίκημα φέρουν, εκτός από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα -

(α) Όλα τα μέλη του διοικητικού ή διαχειριστικού συμβουλίου ή της επιτροπής που διαχειρίζεται τις υποθέσεις του νομικού προσώπου,

(β) ο γενικός διευθυντής ή ο διευθυντής ή ο διευθύνων σύμβουλος του νομικού προσώπου, και η ποινική δίωξη για το αδίκημα μπορεί να στραφεί εναντίον της εταιρείας και εναντίον όλων ή οποιουδήποτε των πιο πάνω προσώπων.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία, πράξη ή παράλειψη νομικού προσώπου επιφέρει κατά τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Νόμο ή σε κανονισμούς ή διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού την επιβολή διοικητικού προστίμου από τον Επίτροπο, την ευθύνη για την πράξη ή παράλειψη και για καταβολή του διοικητικού προστίμου, φέρουν εκτός από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.