Εξουσία επιθεώρησης

97. Για σκοπούς επιθεώρησης ή επισκευής οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εγκαταστάσεων και μηχανημάτων ή για άλλο πρέποντα λόγο, ο παροχέας, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο γραπτώς προς τούτο από τον παροχέα, δύναται κατά πάντα εύλογο χρόνο να εισέρχεται σε οποιαδήποτε γη, σπίτια, ή κτίρια στα οποία τέτοιες εγκαταστάσεις ή μηχανήματα έχουν εγκατασταθεί, εγκαθίστανται ή θα εγκατασταθούν.