Ευθύνη των Προμηθευτών Δικτύων

98. Παροχέας δεν υπέχει νομική ευθύνη για προσωπική βλάβη ή για ζημία σε περιουσία συνεπεία διακοπής οποιασδήποτε τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, η οποία δυνατό να οφείλεται σε αναπόφευκτο ατύχημα, φυσική φθορά, ή στις εύλογες ανάγκες του ίδιου του συστήματος ή σε ελαττωματική εγκατάσταση η οποία δεν είχε διενεργηθεί από τον παροχέα. Ο παροχέας, όμως, υπέχει νομική ευθύνη για τέτοια βλάβη ή ζημία σε περίπτωση που η σχετική διακοπή αποδεικνύεται ότι είχε προκληθεί λόγω αμέλειας ή παράβασης θέσμιου καθήκοντος προσώπου που εργοδοτείται από τον παροχέα ή λόγω εσφαλμένης κατάστασης της εγκατάστασης.