Έκδοση διαταγμάτων

22. -(1) Προτού εκδώσει διάταγμα δυνάμει της παραγράφου (ε) του άρθρου 21, ο Επίτροπος ειδοποιεί οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο επηρεάζεται ή, το οποίο κατά την γνώμη του, δυνατό να επηρεαστεί από το διάταγμα, που πρόκειται να εκδοθεί, και παρέχει σ' αυτό ευκαιρία να ακουστεί εντός τριάντα ημερών από την ειδοποίηση περί της έκδοσης διατάγματος:

Νοείται ότι ο Επίτροπος δεν υποχρεούται να δώσει ειδοποίηση προ της έκδοσης διατάγματος, σε περίπτωση επειγούσης κατ' απόλυτη κρίση φύσεως, αλλ' εν τοιαύτη περιπτώσει ο Επίτροπος καλεί τον επηρεαζόμενο να εκφράσει απόψεις εντός τριάντα ημερών από της εκδόσεως του διατάγματος, γιατί το διάταγμα πρέπει να ανακληθεί ή τροποποιηθεί.

(2) Μετά από ακρόαση κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1), ο Επίτροπος εκδίδει και κοινοποιεί το ταχύτερο δυνατό στον κάθε ενδιαφερόμενο την τελική του απόφαση.