Άλλες εξουσίες

21. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος έχει εξουσία -

(α) Να επιτηρεί τη συμμόρφωση με προϋποθέσεις και όρους, που θέτει σε άδειες και εγκρίσεις, τις οποίες χορηγεί δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(β) να απαιτεί από οποιοδήποτε δημόσιο ή μη παροχέα τηλεπικοινωνιακού δικτύου, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ταχυδρομικών υπηρεσιών, η από άλλο πρόσωπο, οποιαδήποτε πληροφορία, την οποία δυνατό να κρίνει ευλόγως ως αναγκαία, για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και εκτέλεσης των καθηκόντων του,

(γ) να επιβάλλει χρηματικές κυρώσεις υπό μορφή διοικητικών προστίμων σε δημόσιους ή μη παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών, για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή των δυνάμει αυτού κανονισμών ή διαταγμάτων,

(δ) να κλητεύει και, εξαναγκάζει κατά τον καθορισμένο σε κανονισμούς τρόπο την παρουσία μαρτύρων σε έρευνες,

(ε) να εκδίδει οποιαδήποτε διατάγματα, τα οποία είναι αναγκαία για εξασφάλιση συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(στ) να εισέρχεται σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο, για επιθεώρηση ή άλλη εύλογη αιτία, προσωπικά ή δι' υπαλλήλων του Γραφείου σε οποιοδήποτε τόπο, υποστατικά ή οχήματα, εξαιρουμένων κατοικιών, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιωνδήποτε τηλεπικοινωνιακών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών.