Διαβουλεύσεις

26. Ο Επίτροπος δύναται να έχει διαβουλεύσεις με εμπορικούς οργανισμούς, οργανώσεις καταναλωτών, ιδία οργανώσεις καταναλωτών με ειδικά προβλήματα, με εκπροσώπους της Κυβέρνησης και με οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ή οργανισμούς, ως ο Επίτροπος εκάστοτε κρίνει σκόπιμο.