Παράπονα σε σχέση με παροχείς

25. -(1) Χωρίς βλάβη στην εξουσία, που του παρέχεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 24, ο Επίτροπος δύναται να διεξαγάγει έρευνα για τις δραστηριότητες και εργασίες οποιουδήποτε δημόσιου ή μη παροχέα τηλεπικοινωνιακού δικτύου, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, σε σχέση με τον οποίο υποβάλλεται παράπονο από οποιοδήποτε πρόσωπο.

(2) Ο Επίτροπος έχει εξουσία να απορρίψει το παράπονο, εάν κατά την κρίση του πρόδηλα δεν ευσταθεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο Επίτροπος διαβιβάζει αντίγραφο του παραπόνου στον ενδιαφερόμενο παροχέα. Τέτοιο παράπονο δυνατό να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας από τον Επίτροπο, εάν ο τελευταίος δεν ικανοποιηθεί από την ανταπόκριση του παροχέα ή εάν ο παραπονούμενος του επιδώσει γραπτή ειδοποίηση ότι το παράπονο δεν έχει αντιμετωπισθεί ικανοποιητικά.

(3) Την υποβολή παραπόνου κατά το εδάφιο (1) στον Επίτροπο σε σχέση με παροχέα, κατά το εδάφιο (1) δύναται να επακολουθήσει η έκδοση διατάγματος του Επιτρόπου δεσμευτικού για τον εν λόγω παροχέα.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος, και της νομολογίας που το αφορά, αποφάσεις και διατάγματα του Επιτρόπου, που εκδίδονται κατόπιν έρευνας που διεξάγεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 24, και των εδαφίων (1) και (3) του παρόντος άρθρου, ως και οποιαδήποτε άλλη απόφαση αυτού, σε σχέση με παράπονο που υποβάλλεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, υπόκειται σε ακύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου δυνάμει του εν λόγω άρθρου, σε προσφυγή που δύναται να ασκηθεί ως διαλαμβάνεται σ' αυτό εναντίον της απόφασης, ή διατάγματος, ανάλογα με την περίπτωση, από οποιοδήποτε καταναλωτή ή δημόσιο ή μη παροχέα τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή τηλεπικοινωνιακών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εν γένει, του οποίου η σχετική απόφαση ή διάταγμα, προσβάλλει ευθέως, ίδιον ενεστώς έννομο συμφέρον, μέσα στην έννοια του Άρθρου 146.