Κατάργηση αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και του Κυπριακού Ταχυδρομείου

150. -(1) Παρά τις διατάξεις του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου και του περί Ταχυδρομείων Νόμου, και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων κανονισμών, ή οποιωνδήποτε άλλων εκάστοτε σε ισχύ νόμων και κανονισμών ή άλλων νόμιμων εξουσιοδοτήσεων, δυνάμει των οποίων εκάστοτε ασκεί αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και το Κυπριακό Ταχυδρομείο αντιστοίχως, από την αντίστοιχη ημερομηνία έναρξης της ισχύος με διάταγμα του Υπουργού δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 149, εκάστου των άρθρων, εδαφίων και παραγράφων του παρόντος Νόμου, και από την αντίστοιχη ημερομηνία έναρξης ισχύος οποιωνδήποτε κανονισμών και διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, η Αρχή και το Κυπριακό Ταχυδρομείο, ανάλογα με την περίπτωση -

(α) Παύουν, να έχουν και να ασκούν, οποιαδήποτε αρμοδιότητα, εξουσία και καθήκον που τους έχει εναποτεθεί δυνάμει των εν λόγω νόμων, κανονισμών και εξουσιοδοτήσεων, η οποία είναι αρμοδιότητα, εξουσία και καθήκον, που εναποτίθεται στον Επίτροπο δυνάμει των διατάξεων του αντίστοιχου άρθρου, εδαφίου και παραγράφου του παρόντος Νόμου, ή των αντίστοιχων κανονισμών ή διαταγμάτων που τίθενται σε ισχύ,

(β) συνεχίζουν μεν να ασκούν, οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα, που τους έχουν εναποτεθεί δυνάμει των εν λόγω νόμων, κανονισμών και εξουσιοδοτήσεων, αλλά υποκείμενα στην αρμοδιότητα, εξουσία και καθήκον, που εναποτίθεται στον Επίτροπο, δυνάμει των διατάξεων του αντίστοιχου άρθρου, εδαφίου και παραγράφου του παρόντος Νόμου, και των κανονισμών ή διαταγμάτων που τίθενται σε ισχύ.

(2) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α), του εδαφίου (1) στις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που έχουν εναποτεθεί στην Αρχή, και είναι αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που εναποτίθενται στον Επίτροπο δυνάμει των άρθρων, εδαφίων και παραγράφων, που τίθενται σε ισχύ με διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 149, περιλαμβάνεται το καθήκον της Αρχής, να εκδίδει κανονισμούς δυνάμει της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 12 του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου, καθ' όσον αφορά τη ρύθμιση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσα στην έννοια του παρόντος Νόμου, σε θέματα αριθμοδότησης, εγκρίσεων τερματικού εξοπλισμού και ποιότητας υπηρεσιών, και η εξουσία της Αρχής δυνάμει του άρθρου 38Α του εν λόγω Νόμου να χορηγεί άδεια και να θέτει όρους σε σχέση με τερματικό εξοπλισμό.

(3) Για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), στις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα, που η Αρχή συνεχίζει μεν να ασκεί, αλλά υποκείμενη στις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που εναποτίθενται στον Επίτροπο, δυνάμει των άρθρων, εδαφίων, και παραγράφων που τίθενται σε ισχύ δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 149, περιλαμβάνεται η υποχρέωση της Αρχής, δυνάμει του άρθρου 13 του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου, να παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, μέσα στην έννοια του παρόντος Νόμου, υποκείμενη και σε κανονισμούς, διατάγματα και γνωστοποιήσεις, που εκδίδονται από τον Επίτροπο δυνάμει του παρόντος Νόμου.