Έναρξη ισχύος

149. -(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 18, των παραγράφων (α), (β), (υ) έως και (ωι) του εδαφίου (1) του άρθρου 19, του εδαφίου (4) του άρθρου 25, των άρθρων 26 και 27, του εδαφίου (4) του άρθρου 73, και των άρθρων 144 έως και 155, τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία που καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2) το Υπουργικό Συμβούλιο οφείλει μέχρι της 1ης Ιανουαρίου του έτους 2003 να καταθέσει στη Βουλή κανονισμούς με τους οποίους να τίθενται σε ισχύ όλα τα άρθρα, εδάφια και παράγραφοι των οποίων η ισχύς αρχίζει από ημερομηνία που ορίζεται με κανονισμούς δυνάμει του εν λόγω εδαφίου.

(4) Από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καταργείται ο περί Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Διορισμός, Αρμοδιότητες, Ίδρυση και Λειτουργία Γραφείου) Νόμος του 2001.

(5) Οποιεσδήποτε αποφάσεις, κανονισμοί, διατάγματα ή διορισμοί, που έχουν ληφθεί, εκδοθεί ή γίνει δυνάμει του περί Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Διορισμός, Αρμοδιότητες, Ίδρυση και Λειτουργία Γραφείου) Νόμου του 2001, ως και οτιδήποτε άλλο έχει γίνει δυνάμει αυτού, συνεχίζουν να ισχύουν μετά την κατάργηση του εν λόγω Νόμου κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (4) και θεωρούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου ότι έχουν ληφθεί, εκδοθεί ή γίνει δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(6) Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των άρθρων ή εδαφίων του παρόντος Νόμου, τα οποία καθορίζονται στη Στήλη 1 του Πίνακα του Πρώτου Παραρτήματος, καταργούνται τα άρθρα ή εδάφια του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου, τα οποία καθορίζονται στη Στήλη 2 του εν λόγω Πίνακα σε αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα άρθρα ή εδάφια του παρόντος Νόμου.

(7) Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των άρθρων ή εδαφίων του παρόντος Νόμου, τα οποία καθορίζονται στη Στήλη 1 του Πίνακα του Δεύτερου Παραρτήματος, καταργούνται τα άρθρα ή εδάφια του περί Ταχυδρομείων Νόμου, τα οποία καθορίζονται στη Στήλη 2 του εν λόγω Πίνακα σε αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα άρθρα ή εδάφια του παρόντος Νόμου.