Εμπιστευτικότητα

128. -(1) Δεδομένα ή και πληροφορίες αναφορικά με την κυκλοφορία ταχυδρομείου φασικών και νομικών προσώπων, καθώς και το περιεχόμενο των ταχυδρομικών αντικειμένων είναι απόρρητα.

(2) Πρόσωπο, το οποίο παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες ή βοηθά στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών, υποχρεούται να τηρεί απόρρητα οποιαδήποτε δεδομένα ή/κ αι πληροφορίες στην κατοχή του αναφορικά με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες τις οποίες παρέχει, ή στην παροχή των οποίων βοηθά. Αυτή η υποχρέωση συνεχίζει και μετά από τον τερματισμό ή λήξη εργοδότησης σε ταχυδρομική υπηρεσία.

(3) Οι απαγορεύσεις, που τίθενται διά των εδαφίων (1) και (2), του παρόντος άρθρου, δεν ισχύουν σε περιπτώσεις, όπου -

(α) Έχει εκδοθεί σχετικό διάταγμα Δικαστηρίου,

(β) ο Επίτροπος απαιτεί πληροφορίες για τη δέουσα ενάσκηση των ρυθμιστικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του,

(γ) η αναγνώριση του παραλήπτη ή του αποστολέα απαράδοτου ταχυδρομικού αντικειμένου δε δύναται να επιτευχθεί με άλλο τρόπο,

(δ) καθίσταται επιβεβλημένο, προς αποτροπή οποιασδήποτε προσωπικής βλάβης ή ζημιάς σε περιουσία.