Καθορισμός προδιαγραφών ποιότητας Υπηρεσιών

95. -(1) Κατά ή προς άσκηση της αρμοδιότητάς του δυνάμει του άρθρου 19(1)(ε), ο Επίτροπος καθορίζει με κανονισμούς προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών και παραμέτρους, ορισμούς και μεθόδους μέτρησης τους για δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών με σημαντική ισχύ στην αγορά και για οργανισμούς που παρέχουν για περίοδο πέραν των δεκαοκτώ μηνών, σταθερά δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή/και σταθερές δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

(2) Οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1) οργανισμοί υποχρεούνται να παρέχουν υπηρεσίες και να λειτουργούν, σύμφωνα με τις εκάστοτε καθορισμένες σε κανονισμούς δυνάμει του εδαφίου (1), προδιαγραφές ποιότητας.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), ο Επίτροπος απαιτεί από τους οργανισμούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πιο πάνω να διατηρούν ανελλιπώς ενημερωμένα στοιχεία σχετικά με την απόδοση τους σε σχέση με τις εν λόγω προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών.

(4) Ο Επίτροπος ελέγχει την απόδοση των οργανισμών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πιο πάνω, έναντι των προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών, με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (3) πιο πάνω και τα οποία διατίθενται στον Επίτροπο από τους εν λόγω οργανισμούς όποτε τα ζητήσει.

(5) Ο Επίτροπος διασφαλίζει την ετοιμασία και δημοσίευση εκθέσεων για όσα έγιναν δυνάμει του εδαφίου (4) πιο πάνω, τα εξ αυτών συμπεράσματα και τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων από τους οργανισμούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πιο πάνω.